Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ по землища с. Браница, с. Овчарово и с. Коларово

                                  З А П О В Е Д                                    

№ РД - 574

Харманли,25.06.2018 г.

 

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.14,ал.1 и ал.2  от ЗОС ,чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 ОТ Наредба №2 за УПРОИ.

 

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински имоти /ниви/ по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

Кв.м.

Допустим слой

Цени съгл. Реш.№244

от 21.11.12 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

 

с ДДС

1

Браница

06080.281.16

3900

3898

21,60

84.24

6.00

2

Браница

06080.281.46

6393

6389

21,60

138.09

18.00

3

Браница

06080.251.14

5714

4866

18,00

102.85

18.00

4

Браница

06080.100.1

3999

3969

18,00

71.98

6.00

5

Браница

06080.252.9

23661

23529

18,00

425.90

36.00

6

Браница

06080.252.8

5000

4969

18,00

90.00

6.00

7

Браница

06080.254.80

4894

4891

18,00

88.09

6.00

8

Браница

06080.267.12

12403

9681

18,00

223.25

18.00

9

Браница

06080.283.62

44999

40935

18,00

809.98

36.00

10

Коларово

38011.206.32

789

0

13,20

10.41

6.00

11

Коларово

38011.119.212

2191

0

13,20

28.92

6.00

12

Коларово

38011.283.383

7986

0.00

21,60

172.50

18.00

13

Коларово

38011.120.13

5688

4515

13,20

75.08

18.00

14

Коларово

38011.206.31

2000

0

13,20

26.40

6.00

15

Коларово

38011.206.36

1355

0

13,20

17.89

6.00

16

Коларово

38011.262.1

2440

1786

21,60

52.70

6.00

17

Коларово

38011.206.877

2401

0

13,20

31.69

6.00

18

Коларово

38011.206.879

3582

0

13,20

47.28

6.00

19

Овчарово

53237.23.108

13216

0

13,20

174.45

18.00

 

Търгът да се проведе на 17.07.2018г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 16,00 часа на 16.07.2018г. в деловодството.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 494670 или на касата на община Харманли.

        При не провеждане на търга или не сключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 09.08.2018г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия.

         Краен срок за подаване на документи за повторния търг 16.00 часа на 08.08.2018г.

       Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на общината.

        Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в отдел ”Общинска собственост”.

       Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

       Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

 

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

 Кмет на община  Харманли