Търгове и конкурси

Конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Горска компания“ гр. Харманли

630

О Б Щ И Н А     Х А Р М А Н Л И ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.91, ал.1 КТ и във връзка с чл.9 от Правилника за управление и организация на дейността на Общинско предприятие „Горска компания“ гр.Харманли; чл.181, ал.5, във…

Конкурс за длъжността началник на отдел „Образование и социални дейности“, към дирекция „Устойчиво развитие, образование и социални дейности“ в общинска администрация – гр. Харманли

608

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД- 423/11.05.2017г. на кмета на Община Харманли, ОБЯВЯВА КОНКУРС:         …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следните обекти, представляващ част от имот - публична общинска собственост

463

З А П О В Е Д №РД- 391 Харманли, 28.04.2017 г.     На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.25 и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решения №303/29.03.2017г. и №304/29.03.2017г./Протокол №20 на Общински съвет – Харманли       ОБЯВЯВАМ:…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

591

З А П О В Е Д № РД-274 Харманли, 27.03.2017 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:              Търг с явно наддаване за отдаване под наем,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост, за търговска дейност

495

З А П О В Е Д   № РД-252 Харманли, 21.03.2017г.   На основание чл.8 ал.3, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.25, чл.26 и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №285/28.02.2017г.  на Общински съвет – Харманли.   ОБЯВЯВАМ:           …

Конкурс за длъжността Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в отдел „Образование и социални дейности“ в общинска администрация – гр. Харманли

719

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД- 139/07.02.2017г. на кмета на Община Харманли, ОБЯВЯВА КОНКУРС:         …

Конкурс за длъжността главен експерт /IT обслужване/ в отдел „Административно и информационно обслужване“ в общинска администрация – гр. Харманли

639

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД- 137/07.02.2017г. на кмета на Община Харманли, ОБЯВЯВА КОНКУРС:         …