Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за продажба на товарен SEAT TERRA

349

О Б Щ И Н А       Х А Р М А Н Л И З А П О В Е Д № 74 Харманли, 09.02.2010г. На основание чл. 35 ал.1 от ЗОС и чл. 39, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.68,т.8 от Наредба №2 за УПРОИ и Рашение № 425/29.12. 2009г. О Б Я В Я В А М Търг с явно наддаване за продажба…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на имоти по землища

445

ОБЩИНА     ХАРМАНЛИ З А П О В Е Д № 66 Харманли 02.02.2010г. На основание   чл.19от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба №2 на Общински съвет Харманли  и Решение № 616 от 31.01.2006 г. на Общинскисъвет Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните язовири, водоеми - публична общинска собственост

347

З А П О В Е Д № 7 Харманли, 07.01.2010 г. На основание чл.14 ал.7 от ЗОС , §4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 и чл.73 ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните  язовири,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на инвалиди следния общински имот

329

О Б Щ И Н А     Х А Р М А Н Л И З А П О В Е Д № 1008 Харманли, 22. 12. 2009г.                   На основание чл. 14 ал.2 от ЗОС и чл. 25 ал.2, чл.26 и чл.69 от Наредба №2 за УПРОИ и   Рашение №214/20.04. 2000г.    …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти

463

Община Харманли З А П О В Е Д №1005 / 22.12.2009 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване по наем на следните общински имоти за срок от пет години

444

З А П О В Е Д №840                 Харманли, 20.10.2009 год. На основание чл. 14 ал. 2 и 7 от ЗОС и чл. 69 от НУПРОИ, във връзка с Решение №376/30.09.09 год. на Общ. съвет - Харманли                                 …

Търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот - частна общинска собственост

400

З А П О В Е Д № 839 Харманли, 20.10.2009г. На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.41 ал.1 ,чл. 69 ал.1, чл. 70 и чл. 73 ал. 2 от Наредба N2 за УПРОИ, във връзка с Решение №374/30.09.2009 год. на на Общински съвет Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния язовир - публична общинска собственост

458

З А П О В Е Д № 831 Харманли, 13.10.2009г. На основание чл.14 ал.7 от ЗОС , §4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 и чл.73 ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния язовир…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следните общински имоти

377

Обект №2 самостоятелен обект 77181.10.5.1.2, представляващ магазин за промишлени стоки, с площ 38,30 кв.м , намиращ се в сграда с идентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, п.к. 6450 ул. ”Марин…

Заповед за провеждане на търг за предоставяне на сечища от ОГФ

403

З А П О В Е Д № 716 Харманли, 02.09.2009 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал.4 от ЗГ, чл.80, ал.8 от ППЗГ, чл.98, ал.1  от Наредба №2 за РУПРОбИ на ОбС Харманли Н А Р Е Ж Д А М: 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за предоставяне…

Търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти - частна общинска собственост

392

ЗАПОВЕД №747 Харманли, 14.09.2009 г. На основание чл. 35 ал. 1 от ЗОС , чл. 41 ал. 1  от Наредба N2 на Общински съвет Харманли и решение № 216/29.10.2008 г. ОБЯВЯВАМ:           Търг с явно наддаване за продажба на следните общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти

424

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ З А П О В Е Д № 735 Харманли 09.09.2009 г. На основание   Наредба N 12 на ОбС Харманли за Стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  и Решение № 616 от 31.01.2006 г. на Общински съвет…