Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следният обект, представляващ имот - частна общинска собственост

221

  З А П О В Е Д № РД-678 Харманли, 23.07.2018 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ на ОбС-Харманли     ОБЯВЯВАМ:              Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ по землища с. Черепово, с. Поляново,с.Лешниково и гр. Харманли

200

                                З А П О В Е Д                                     № РД - 573 Харманли,25.06.2018 г.  …

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

251

З А П О В Е Д № РД-529 Харманли, 11.06.2018 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,  …

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

236

З А П О В Е Д № РД-501 Харманли, 30.05.2018 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,  …