Открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина-сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина в комплекс с продажба на стояща дървесина на корен от горските територии-собственост на Община Харманли-ЛСФ 2018