Добив на дървесина-сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина и транспортиране на добитата дървесина до франко адреси на клиентите от горските територии - собственост на Община Харманли - ЛСФ 2018