Търгове и конкурси

“Открит конкурс” по реда на Глава II, Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейностите „товарене от временен склад, транспортиране и разтоварване на дървесина франко адрес на клиента и складова база на ОП „Горска компания“, като дейностите ще се

3

Конкурс за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК на ЦНСТДМУ - Харманли

95

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, гр. Харманли ОБЯВЯВА: Конкурс за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК на ЦНСТДМУ -  Харманли Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи…

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

140

З А П О В Е Д № РД-249 Харманли, 08.03.2018 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,  …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следният обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

123

З А П О В Е Д № РД-236 Харманли, 06.03.2018 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ на ОбС-Харманли     ОБЯВЯВАМ:              Търг с явно наддаване за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот - общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност и съгласно одобрена схема

107

З А П О В Е Д   №РД-203 Харманли,  19.02.2018 г.     На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г;…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на вендинг машина, за осъществяване на търговска дейност

105

З А П О В Е Д   №РД-191 Харманли,  16.02.2018 г.   На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.25 и чл. 63 от Наредба № 2 за РУПРОИ, Решение №447/31.01.2018г. от протокол №32 на Общински съвет-Харманли     ОБЯВЯВАМ:   Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от следните имоти - общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност и съгласно одобрени схем

92

З А П О В Е Д   №РД-190 Харманли,  16.02.2018 г.     На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за РУПРОИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г;…

Открита процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

158

З А П О В Е Д № РД-136 Харманли, 02.02.2018 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,  …

Резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Правно-нормативни дейности“ - Община Харманли

197

Обявление Относно: класиране от проведен конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Правно-нормативни дейности“ -  Община Харманли                    Конкурсната комисия…