Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот - общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност и съгласно одобрена схема

19

З А П О В Е Д   №РД-203 Харманли,  19.02.2018 г.     На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г;…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на вендинг машина, за осъществяване на търговска дейност

28

З А П О В Е Д   №РД-191 Харманли,  16.02.2018 г.   На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.25 и чл. 63 от Наредба № 2 за РУПРОИ, Решение №447/31.01.2018г. от протокол №32 на Общински съвет-Харманли     ОБЯВЯВАМ:   Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от следните имоти - общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност и съгласно одобрени схем

29

З А П О В Е Д   №РД-190 Харманли,  16.02.2018 г.     На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за РУПРОИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г;…

Открита процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

67

З А П О В Е Д № РД-136 Харманли, 02.02.2018 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,  …

Резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Правно-нормативни дейности“ - Община Харманли

114

Обявление Относно: класиране от проведен конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Правно-нормативни дейности“ -  Община Харманли                    Конкурсната комисия…

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

95

З А П О В Е Д № РД-1279 Харманли, 06.12.2017г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,    …

Конкурс за длъжността началник на отдел „Правно-нормативни дейности“, към дирекция „\Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности“ в общинска администрация – гр. Харманли

186

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД- 1212/16.11.2017г. на кмета на Община Харманли, ОБЯВЯВА КОНКУРС:         …

Търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен обект - частна общинска собственост

173

З А П О В Е Д № РД-1192 Харманли, 06.11.2017 г.     На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39 ал.1 и чл.63 ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОИ на Общински съвет – Харманли, решения №237/30.11.2016г./Протокол №16 и №406/25.10.2017г./Протокол №28 на…

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

114

З А П О В Е Д № РД-1193 Харманли, 06.11.2017г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,   О Т К…