Търгове и конкурси

ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: "ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА-СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА В КОМПЛЕКС С ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ-СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ-ЛСФ 2018

29

Няма достъп до този сайт IP адресът на сървъра на harnmanli.bg не можа да бъде намерен.   Може би имахте предвид http://harmanli.bg/? Потърсете „harmanli bg“ с Google ERR_NAME_NOT_RESOLVED  

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следният обект, представляващ имот - частна общинска собственост

93

  З А П О В Е Д № РД-678 Харманли, 23.07.2018 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ на ОбС-Харманли     ОБЯВЯВАМ:              Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ по землища с. Черепово, с. Поляново,с.Лешниково и гр. Харманли

95

                                З А П О В Е Д                                     № РД - 573 Харманли,25.06.2018 г.  …

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

130

З А П О В Е Д № РД-529 Харманли, 11.06.2018 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,  …

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем

137

З А П О В Е Д № РД-501 Харманли, 30.05.2018 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №552/25.06.2014г. на ОбС- Харманли,  …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следните имоти - общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти

137

З А П О В Е Д   №РД-495 Харманли,  29.05.2018 г.     На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г;…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост, за поставяне на вендинг машина

128

З А П О В Е Д № РД-388 Харманли, 25.04.2018 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:                 Търг с явно наддаване за отдаване…