Търгове и конкурси

Открит конкурс по реда на Глава II, Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейностите "товарене от временен склад, транспортиране и разтоварване на дървесина франко склада на клиента", като дейностите се осъществяват на територията на Община Харма

12

Резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Образование и социални дейности“ - Община Харманли

49

Обявление Относно: резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Образование и социални дейности“ -  Община Харманли              Въз основа на проведения…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда

52

З А П О В Е Д     №РД-545 Харманли, 08.06.2017г.   На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за РУПРОИ на Общински съвет-Харманли     ОБЯВЯВАМ:   Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

42

З А П О В Е Д № РД-546 Харманли, 08.06.2017 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:              Търг с явно наддаване за отдаване под наем,…