Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот - общинска собственост, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност.

28

З А П О В Е Д   №РД-803 Харманли,  04.08.2017 г.     На основание чл.14 ал.7 и ал.2, чл.19 от ЗОС, чл.20, чл.31 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОИ, Решение №890/28.03.2007г. на Общински съвет-Харманли     ОБЯВЯВАМ:   Търг с явно наддаване…

Обявление относно класиране от проведен конкурс за заемане длъжността секретар на МКБППМН

50

ОБЯВЛЕНИЕ Относно: класиране от проведен конкурс за заемане на длъжността секретар МКБППМН  в отдел ОСД, Община Харманли              Въз основа на проведения конкурс за заемане на длъжността…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от следните имоти - общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност.

28

З А П О В Е Д   №РД-799 Харманли,  02.08.2017 г.     На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63  от Наредба № 2 за РУПРОИ, Решение №890/28.03.2007г., Решение №158/20.06.2012г и Решение №331/24.04.2013г на Общински съвет-Харманли    …

Открит конкурс по реда на Глава II, Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейностите "Товарене от временен склад, транспортиране и разтоварване на дървесина франко адрес на клиента" , като действията ще се осъществяват на територията на Община Хар

31

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в отдел „Образование и социални дейности“ в общинска администрация-Харман

87

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

53

З А П О В Е Д № РД-736 Харманли, 17.07.2017 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:              Търг с явно наддаване за отдаване под наем,…

Конкурс за длъжността Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в отдел „Образование и социални дейности“ в общинска администрация – гр. Харманли

77

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД- 711/30.06.2017г. на кмета на Община Харманли, ОБЯВЯВА КОНКУРС:         …