Приоритети, цели и проекти на Oбщина Харманли

ПРИОРИТЕТ I 

Създаване на предпоставки и условия за балансиран растеж на стопанството на общината в условията на пазарна икономика и предвид присъединяването на България към ЕС, чрез подпомагане и стимулиране развитието на традиционните структуроопределящи отрасли като селското и горското стопанство, хранително – вкусовата, тютюневата, шивашката и мебелната промишленост, електропромишлеността, строителната промишленост, туризма /селски, еко и културен/ и сектора на услугите.

Цел 1.1: Ефективно използване на природните и поземлени ресурси на общината за развитие на екологично чисто растениевъдство и преминаване към мащабно, рентабилно и конкурентноспособно животновъдство, отговарящо на Европейските стандарти

 • Провеждане на отгледни сечи в гори на възраст по-малко от двадесет години;  /2007-2013/
 • "Отглеждане на новозасадени култури"  /2007-2013/
 • Възстановяване на гора около "Ловен парк"  /2007-2013/
 • "Закупуване на оборудване,инструменти, машини и технологии,полеви инвентар,транспортни средства"  /2007 г./
 • Общински пазар  /2007 г./
 • "Проектиране и изграждане на Пазар за животни и птици"  /2007-2013/
 • “Проектиране и изграждане на селскостопанско тържище”/2007/
 •  “Залесяване на изоставени земеделски и ерозирали общински земи и възстановяване на горски масиви в общински гори на Община Харманли”/2007-2013/

Цел 1.2: Стимулиране на частната инициатива и развитие на малкия и среден бизнес в отрасъл търговия и основните сектори на промишлеността като хранително-вкусова, мебелната, шивашката, обувната и др., чрез използване на ресурсния потенциал създаден в общи

Цел 1.3: Възобновяване на традициите на общината в бубарството и електропромишлеността и превръщането им в конкурентно предимство за региона.

Цел 1.4. Развитие на селски, еко и културен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство с високо качество на обслужването и предлаганите услуги и създаване на материална база за това.

 

 • Развитие екотуризма в гр.Харманли - изграждане на екопътеки до културни,исторически и природни места в Община Харманли  /2007-2013/


Цел 1.5. Създаване на необходимите условия и материално – техническа база за развитие на информационните, консултантските и бизнес услугите в полза на населението и предприятията, функциониращи на територията на общината. 
 

ПРИОРИТЕТ II

Преодоляване на различията между общински център и периферия и тенденцията към обезлюдяване на населените места в общината чрез повишаване на благосъстоянието на населението, увеличаване на заетостта, подобряване качеството на здравните и образователните услуги и подобряване на условията за работа, отдих, туризъм, спорт и култура.

Цел 2.1: Увеличаване на заетостта в общината чрез разкриване на нови работни места, повишаване на квалификацията и преквалификацията на населените и постепенно нарастване на доходите на домакинствата до изравняването им с европейските стандарти. 

 • Работа с "Бюро по труда" гр.Харманли
 • "Участие в семинари и обучения в страната и извън страната"  /2007-2013/


Цел 2.2. Предоставяне на висококачествени и професионални услуги в сферата на здравеопазването и образованието с цел подобряване условията на живот на населението в общината.

 • Реконструкция  на училища:СОУ "Неофит Рилски",НУ"Иван Вазов", ОУ"Алеко Константинов", ОУ "Отец Паисий", училища в с.Бисер, с.Българин, с.Славяново и с.Иваново - смяна на дограма, монтиране на топлоизолация,реконструкция на отопление"  /2007-2013/
 • Реконструкция на детски градини:ОДЗ"Ален мак",ЦДГ"Детски свят"  и ,ЦДГ"Пролет" - смяна на дограма,монтиране на топлоизолация,реконструкция на отопление"  /2007-2013/
 • "Преустройство на помещения в детска градина за 80 деца в кв."6-ти Конен полк" гр.Харманли  /2007-2013/
 • Създаване на хоспис в община Харманли  /2007-2013/
 • "Реконструкция на сграда на "Център за работа с деца" /2007-2013 г./


Цел 2.3. Съхранение на културно – историческото наследство на община Харманли и ефективното им използване за целите на културния туризъм.

 • "Преустройство на бивш ресторант "Изворът на белоногата"  в културно-информационен център и "Музей на Българката"  /2007-2013/
 • "Реставрация и консервация на "Гърбав мост",паметник на културата "Изворът на Белоногата","Кервансарай" и благоустрояване на прилежащото пространство" /2007-2008/
 • "Реконструкция на музей гр.Харманли"  /2007-2013/
 • Реконструкция на  Читалище "Дружба" гр.Харманли,читалища с.Бисер, с.Овчарово, с.Рогозиново, с.Доситеево,с.Изворово,с.Върбово, с.Българин,с.Иваново,с.Славяново, с.Браница  /2007-2013/
 • Проектиране и изграждане на параклис "Св.Никола" в парк "Димана Данева" /2007 г./


Цел 2.4. Подобряване условията за живот и здравния статус на населението в община Харманли чрез предлагане на различни възможностите за спорт, отдих и туризъм

 • "Възстановяване на парк "Ловен парк"  /2007-2013/
 • "Възстановяване на парк "Синия връх"  /2007-2013/
 • "Реконструкция хижа "Синия връх"  /2007-2013/
 • Проектиране и изграждане на спортна площадка с изкуствена трева -гр. Харманли /2007 г./
 • Изграждане и реконструкция на детски площадки в кв."Дружба", кв."Тракия", кв."Изгрев", квартални детски площадки, ромски квартали  /2007-2013/
 • Възстановяване на зелените площи във всички населени места на Община Харманли /2006-2007 г./
 • "Проектиране и изграждане на физкултурен салон в НУ"Отец Паисий " и с Българин, с.Славяново 2007г.
 • "Проектиране и изграждане на Детски лагер "Сливките" м.Осман тепе за 100 деца"  /2007-2013/

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ

Модернизация, реконструкция и развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда като основни фактори за подобряване и стабилизация на социално – икономическите процеси в общината, при съобразяване с ограничителните параметри на съществуващите конструкции и съоръжения и при съхраняване и възобновяване на природните ресурси.

Цел 3.1. Развитие и поддържане на селищната и междуселищната транспортната инфраструктура на община Харманли в съответствие с националните и международни стандарти за съответните категории път и в съответствие с изискванията на социално - демографските и стопански процеси в общината.

 • Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа: /гр.Харманли -  с.Д.Главанак/ - с.Смирненци; гр.Харманли - с.Рогозиново; /гр.Харманли - с.Д.Главанак/ - с.Иваново и с.Лешниково;/ гр.Любимец - с.М.Градище/ - с.Лозен - с.Черна могила;/ гр.Харманли - гр. Свиленград/ - с.Бисер и с.Черна могила /2007 г./
 • Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа: /с.Главан - гр.Любимец/ - с.Черепово; /гр.Харманли - с.Иваново/ - с.Надежден; /гр.Харманли -с.Иваново/ - с.Остър камък; с.Главан - с.Помощник - с.Овчарово - с.Богомил; /с.Българска поляна - гр.Харманли/ - с.Браница; с.Поляново - с.Константиново; /гр.Харманли - с.Долни Главанак/ - с.Върбово;/ гр.Харманли - с.Д.Главанак/ - с.Славяново и с.Малък извор /2007-2013/
 • "Рехабилитация път до лесопарк "Дефилето" /2008/
 • "Проектиране и изграждане на път до Гребна база гр.Харманли - по левия бряг на р.Харманлийска" /2010/
 • "Реконструкция път до хижа "Синия връх" /2007-2013/
 • Реконструкция на селскостопански пътища: Лешниково-Орешец,Лешниково - Черна могила, Смирненци - Върбово, Харманли - ВЕЦ, Доситеево - Коларово /2007-2010/
 • "Проектиране и изграждане на околовръстен път Харманли запад" /2010-2013/
 • "Реконструкция  на всички улици в гр. Харманли" /2007-2013/
 • "Реконструкция на улици във всички села на Община Харманли"  /2007-2013/
 • "Строеж на горски пътища" /2007-2013/


Цел 3.2. Изграждане на нови, подновяване и разширяване на съществуващите междуселищните водоснабдителни мрежи, вътрешно-водопроводните и канализационните мрежи в населените места и всички квартали в общинския център.

 • Проектиране и изграждане на водоснабдяване с.Българин, с.Коларово, с.Богомил, с.Шишманово, с.Овчарово, с. Рогозиново, с.Доситеево с пречистена вода от Пречиствателна станция гр.Харманли  /2007-2013/
 • Проектиране и изграждане на водоем с.Коларово и с.Богомил /2008 г./
 • "Проектиране и изграждане на напорен водопровод с.Орешец с промяна на трасето" /2007 г./
 • "Проектиране и изграждане на водопроводна мрежа в промишлена зона на гр.Харманли /бивши ДЗС и район на Керамична ф-ка/ /2008 г./
 • "Реконструкция и почистване на участъци от  водопроводната мрежа на гр.Харманли /2008-2009 г./
 • "Реконструкция на водопроводната мрежа във всички села на община Харманли  /2007-2013/
 • Монтаж на съоръжения за намаляване на загубите на вода на авариите във водопроводната мрежа на гр.Харманли чрез регулиране на налягането /2007 г./
 • "Проектиране,реконструкция и модернизация на напорен водопровод с.Бисер", с.Върбово, с.Смирненци,с .Доситеево,с.Надежден /2007 г./
 • "Проектиране и изграждане на канализация в промишлена зона на гр.Харманли /бивши район на ДЗС и Керамична ф-ка/" /2008 г./
 • "Проектиране и канализация  ул."Нестор Марков" гр.Харманли /2007 г./
 • "Изграждане на участъци от корекция на "Малкочко дере" и ревизионни шахти по бул."Преслав"гр.Харманли" /2007 г./
 • "Проектиране и изграждане на канализация в с.Бисер,с.Славяново,с.Иваново, с.Българин,с.Доситеево,сИзворово,с.Шишманово"  /2007-2013/


Цел 3.3. Обновяване и поддръжка на енергоснабдителните, съобщителните и комуникационните системи в общината. Разработване и изпълнение на програми и системи за енергийна ефективност.

 • Газификация гр.Харманли  /2007-2013/
 • "Доставка на оборудване,компютърни системи,софтуер"  /2007-2013/


Цел 3.4. Оптимизиране на системата за събиране, извозване и складиране на твърдите битови отпадъци и опазване на околната среда чрез поддържане и подобряване на екосистемите в рамките на община Харманли.

 • "Депо за твърди битови отпадъци - втори етап гр.Харманли"  /2007-2013/
 • "Изграждане на торища във всички села на община Харманли"  /2007-2013/
 • Изграждане на  градска пречиствателна станция за отпадни води гр.Харманли  /2007-2013/
 • "Закриване на нерегламентирано сметище за ТБО с.Преславец" /2007 г./
 • "Въвеждане на разделно сметосъбиране в Община Харманли" /2010 г./
 • "Проектиране на корекция корито р.Бисерска в района на с.Болярски извор и с.Бисер" и на р.Голяма река в с.Славяново /2007 г./
 • "Почистване коритото но р.Харманлийска в района на Гребна база" /2007 г./

 

ПРИОРИТЕТ ІV

Провеждане на активна политика на трансгранично сътрудничество с Република Гърция и Република Турция, благоустрояване на общината и подобряване на социалната инфраструктура и разширяване на кръга от социални дейности на общината.

Цел 4.1. Широкообхватно участие на община Харманли в разнообразни трансгранични инициативи чрез пряко участие в проекти по следприсъединителните структурни фондове и чрез партниране на общини от Република Гърция и Република Турция в областта на икономиката

 • Трансгранично сътрудничество с Турция и Гърция в областта на културата,спорта,информационния обмен,туризма,бизнес сътрудничество  /2007-2013/


Цел 4.2. Благоустрояване на населените места в общината, подобряване условията и качеството на живот на населението в общината и провеждане на целенасочена политика за защита на правата на децата, младите, хората в неравностойно положение и малцинствените
Изграждане на Дом за възрастни хора  /2007-2013/

 • Изграждане на Ритуален дом гр.Харманли  /2007-2013/
 • Довършителни работи на Общежитие гр.Харманли за временно настаняване  /2007-2013/
 • "Проектиране и изграждане на център за приготвяне на храна за ученици,социално слаби и болни"  /2007-2013/
 • "Реконструкция на сгради на Социален патронаж,Социални грижи"  /2007-2013/
 • "Реконструкция на сгради на пенсионерски клубове- гр.Харманли"  /2007-2013/
 • "Реконструкция на сграда на "Център за работа с деца"  /2007-2013/
 • Възстановяване на манипулационна за обслужване на социално слаби граждани /2007/
 • Благоустрояване пл."Възраждане", кв.Тракия, кв.Дружба, кв.Изгрев, пространството около Руски паметник /2007-2010 г./
 • "Реализация на пилотен проект за енергоефективност на уличното осветление в гр.Харманли и всички села в Общината"  /2007-2013/
 • "Реконструкция на сграда на Общинска администрация и сгради кметства  /2007-2013/
 • Изграждане на инфраструктура - улици, канализационна и водопроводна инсталации,благоустрояване на нов квартал "6-ти конен полк"  /2007-2013/