Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

„Социални услуги за жителите на Община Харманли“

602

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020   Схема „Независим живот“   Проект „Социални услуги за жителите на Община Харманли“   Договор № BG05M9OP001-2.002-0064-C001   Бенефициент: Община Харманли…