Проект "Трансгранични мерки за опазване на трансграничното био-разнообразие"

BG2005/017-454.03.03.02-14 *** Успешно завършен

Име на проекта: Трансгранични мерки за опазване на трансграничното био-разнообразие ( Изграждане на волиер и разсадник в с. Славяново)

Основен изпълнител: Община Харманли

Основeн партньор: Община Тригоно, Гърция

Асоцииран партньор: Областна Администрация - Хасково

Срок за изпълнение: 12 месеца, 1 Декември 2007 - 30 Ноември 2008 г.

Бюджет: 255 146,14 евро, от които 10% са собствен принос на община Харманли

Екип на проекта :

Таня Христова – ръководител проект
Никола Павлов – координатор по проекта 
Таня Стайкова – счетоводител по проекта
 Димитър Господинов - ветеринарен лекар
Кънчо Господинов - отговорник разсадник
инж. Лидия Николова - инвеститорски контрол

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа Европейския съюз Република България Програма ФАР ВС2005 017-454.03.03 „Устойчиво развитие чрез защита опазване на водите и биоразнообразието". Основната цел на проекта е постигане на устойчиво управление на природните ресурси в региона чрез предприемане на интегрирани, трансгранични мерки за възстановяване на био-разнообразието.
С оглед реализиране на тази цел, усилията ще бъдат насочени основно към успешно реализиране на следните конкретни мерки:

  • Гарантиране на превенция, възстановяване и консервация на важни ареали /възстановяване на засегнати и опожарени ареали, залесяване и възстановяване на популации на ендемити/, чрез създаване на разсадник и волиер на територията на община Хармани - село Славяново;
  • Повишаване на местния капацитет за устойчиво управление на биологичното разнообразие в региона посредством въвеждане на добри европейски практики и иницииране на съвместни транс-гранични инициативи.

Проектът ще бъде реализиран в партньорство между община Харманли и община Тригоно.

Основните дейности, които ще бъдат реализирани са следните:

  1. Реконструкция и оборудване на съществуващ сграден фонд с цел изграждане и функциониране на Разсадник и Волиер на територията на община Харманли - с. Славяново;
  2. Залесяване на площ от 340 да с фиданки на дъб „Благун", кедър и акация;
  3. Закупуване на яйца и отглеждане на следните видове- кеклик, фазан, яребица ~ 6000 бр.;
  4. Организиране и провеждане на семинар посветен на опазване на биоразнообразието в региона;
  5. Организиране и провеждане на промоционална обиколка с цел популяризиране на резултатите от проекта /добри практики/;
  6. Печатни материали /брошура/;

 
С реализиране на проекта се очаква да се продължи успешното българо-гръцко партньорство между общините Харманли и Тригоно и в сферата на устойчивото управление на природните ресурси

Обща цел на проекта:
Да насърчи транс-граничните инициативи и дейности, за да осигури стабилно управление на екосистемите. Да насърчи сътрудничеството между местната власт в пограничния регион, за да осигури съвместно идентифицирани дейности за обща защита и възстановяване на екосистемите от гледна точка на хабитат и фауна, опазване на животните, опазване от пожари в горските местности; Да допринесе за надграждане на качеството на живот и запазването на високо качество на околната среда. Да допринесе за установяването на транс-гранични системи, които да се справят със замърсяването на околната среда, пожари и природни бедствия.

Специфична цел на проекта
Да представи разумната употреба на транс-граничните природни ресурси чрез предприемане на интегрирани мерки за биологично възстановяване и консервация: построяване на волиер и разсадник и засилване

 на местния капацитет за защита и управление на биоразнообразието и природните ресурси.

Подробно описание на дейностите:
Проектът ще бъде организиран в 5 модула:
Модул 1: Управление и администриране на проекта
Модул 2: Инвестиции и доставки
Модул 3: Построяване на разсадникМодул 4: Построяване на волиер
Модул 5: Дейности за изграждане на капацитет и популяризиране