Проект "Разширяване на устойчивото използване на природните ресурси ..."

BG2005/017-453.01.02.01-05 *** Успешно завършен

Име на проекта: Разширяване на устойчивото използване на природните ресурси в местността с висока естествено природна стойност - Дефилето, чрез развитието на нов интегриран туристически зелен продукт"

Основен изпълнител: Община Харманли,област Хасково, България

Основни партньори: Община Бабаески, Турция

Срок за изпълнение: 18 месеца, 1 Декември 2007 - 30 Ноември 2008 г.

Бюджет: 106 700,17 Евро

Екип на проекта :

Митко Станков – ръководител проект
Петя Бонева – координатор по проекта
Лидия Николова - строителен инженер
Иванка Бойчева - счетоводител
Тодор Спиридонов - експерт по туризъм
Мария Цветанова - експерт в използването на природните ресурси
Латинка Топалова-Жежиха - експерт нормативна база за негорски продукти

 
Специфични цели:

Основните цели на настоящото проектно предложение са обособени в две стратегически направления:

 1. Превенция и устойчиво използване на природните ресурси;
 2. Повишаване конкурентоспособността на таргетирания пограничен регион.

  

Специфичните цели, декомпозирайки таргетираните основни цели и свеждайки ги на оперативно ниво, се състоят в:

 • Повишаване знанията и образоваността на населението относно разпознаването и правилното събиране на не-горските продукти;
 • Повишаване знанията на населението относно нормативната уредба, регламентираща събирането на не-горски продукти и популяризирането й;
 • Разширяване използването на природните ресурси чрез разработване и промоциране на иновативен интегриран туристически продукт, акцентиращ върху „зеления” (еко) туризъм;
 • Повишаване компетентността, адаптивността и гъвкавостта на човешките ресурси, ангажирани в предоставянето на туристически услуги

Целеви групи:

Таргетираните групи по проекта са, както следва:

 • Жителите на Община Харманли;
 • Лица, ангажирани в предоставянето на туристически услуги (по-конкретно гидове);
 • Туристическите агенции и туроператорите в Хасковски регион;
 • Експерти от България и Турция;
 • Лица с опит в управлението на подобни проекти и/или на проекти по програми, финансирани със средства от европейските фондове.

Косвени бенефициенти, които ще ползват в дългосрочен аспект резултатите от изпълнението на проекта са:

 • Туристите и посетителите на града, които ще бъдат привлечени и ще „потребяват” новоразработения интегриран туристически продукт;
 • Икономическите агенти (юридическите лица), функциониращи в туристическия сектор – туристически агенции, туроператори, хотели, ресторанти и др. The project will have a positive influence not only upon the entities directly implementing the tourist product but also upon the local business related to catering, sheltering and agriculture;
 • Заетите лица в туристическия сектор - it is expected new staff to be employed in order to better serve the tourists. This means new jobs - for cooks, animators, mountain guides, etc. For this reason the whole population will indirectly benefit from the implementation of the action.

Основните и най-значими очаквани резултати от изпълнението на проекта могат да бъдат представени, чрез следните причинно-следствени връзки:

 • Организирана и проведена обучителна кампания за промоциониране на устойчивото използване на природните ресурси.
 • Разработени и разпространени са 200 наръчника за различаване и правилно събиране на не-горските продукти.
 • придобити знания и повишена образованост на населението относно разпознаването и правилното събиране на не-горските продукти и относно нормативната уредба, регламентираща тази област;
 • Обучени 5 гида по специално разработена обучителна програма 
 • Повишена адаптивност, гъвкавост и компетентност на заетите в туристическите услуги;
 • Изградена туристическа инфраструктура (система от пешеходни еко-пътеки; съоръжения; Гребна база и т.н.) и подобрен достъпа до туристическите обекти 
 • Почистени и ремонтирани обектите, включени в туристическата дестинация, които са част от културното наследство 
 • Създаден нов иновативен интегриран туристически продукт, акцентиращ върху „зеления” (еко) туризъм и съдържащ елементи на образователния, спортния и културния туризъм 
 • Разширяване и устойчивост на използването на природните ресурси;
 • Активизиране и развитие на туризма в региона 
 • Повишаване на потенциала за растеж и ефективността от използването на природните ресурси 
 • Повишаване конкурентоспособността на таргетирания пограничен регион.

Основни дейност:

Направление І: Дейности по администриране и управление на проекта (общо насочени към Компоненти 2 и 3 на грантовата схема)

 1. Сформиране на екип за администриране и управление на проекта
 2. Изработване на график за провеждане на тръжните процедури по проекта и изпълнението му
 3. Текущо и финално отчитане на проекта

Направление ІІ: Дейности, насочени към Компонент 2 на грантовата схема

 1. Съвместно организиране и провеждане на обучителни кампании за представяне на устойчивото използване на естествените продукти
 2. Отчитане и анализ на резултатите от проведеното обучение
 3. Изработка и напечатване на кратък наръчник за различаване и правилно събиране на не-горски продукти и българските regulations в тази област
 4. Съвместно разработване на синтезирана специализирана програма за обучение на гидове, базирана на събраната информация от проведената кампания
 5. Обучение на гидове по разработената специализирана програма и назначаване на двама, с най-добри резултати и потенциал
 6. Изграждане на изложбена зала с хербарии в специално обособено за целта помещение в Гребната база

Направление ІІІ: Дейности, насочени към Компонент 3 на грантовата схема

 1. Изграждане на паркинг в близост до Гребната база с 20 места за автомобили подобряване достъпа до обектите на туристическата дестинация
 2. Осъществяване на ремонтни работи по въжения мост над р. Харманлийска и на строително-монтажни работи по сградата на Гребната база
 3. Закупуване на обзавеждане за ремонтираните помещения в Гребната база и на атракционни пособия за воден спорт
 4. Изграждане на еко пътека по туристическия маршрут „Сляпото кладенче” – „Дядо Тодоровата чешма” – „Мусовата чешма” почистване и укрепване на трите туристически културни обекта
 5. Изграждане на туристически съоръжения в местността Дефилето
 6. Разработване на интегриран туристически продукт, включващ „образователен”, „еко (зелен)”, „културен” и „спортен” елементи
 7. Иницииране и осъществяване на партньорство между местните туристически агенции и Община Харманли с цел рекламиране, популяризиране и реализиране на разработения нов туристически продукт