Общинска транспортна мрежа

Предвид географското положение и релефа на община Харманли, на нейната територия са изградени двата основни вида пътнотранспортна мрежа – ж.п. мрежа и сухопътна автомобилна мрежа. Последните са претърпели многократно развитие и реконструкции /като голяма част от тях и към момента се нуждаят от реконструкции/ и имат своя принос и отражение върху особеностите и степента на икономическото развитие на района.

Железопътният транспорт в Община Харманли

През територията на община Харманли преминава само една еднопосочна железопътна линия част от главната ж.п. линия “Калотина-София-Пловдив-Свиленград”. Участъкът е с дължина от 23 км, на който функционират 1 гара – Харманли и 2 спирки – с. Преславец и с. Бисер. Липсата на изградена ж.п. мрежа, обхващаща територията на общината, предопределя ниската й степен на използваемост от местното население и предимно транзитния характер на ж.п. транспорта в района. Последният се използва предимно от промишлените предприятията /т.е. по – силно развит е товарния ж.п. превоз/.
Материално – техническата база на железопътната инфраструктура в общината е остаряла, ж.п. линията е единична и неелектрифицирана, ниска е и средната скорост на придвижване с ж.п. транспорта. 
Посочените проблеми имат общонационален характер, а не само регионален. Поради тази причина, развитието на транспорта, и в частност железопътния транспорт, и приравняването му към стандартите на ЕС е един от основните приоритети на българското Правителство за развитие на транс-европейските транспортни коридори на територията на България. 
Република България е ратифицирала Меморандум за разбирателство за общоевропейски транспортен коридор № 4 /Калафат (Румъния) – Видин – София – Кулата – Промахон (Гърция) и София – Пловдив – Свиленград – граница с Турция/, преминаващ през територията на страната и засягащ в частност територията на община Харманли. Основен обект за постигане на поставените приоритети по отношение на транспорта в България е удвояване и електрифициране на линията Пловдив – Свиленград и превръщането и във високоскоростна отсечка.
Очакваните резултати от изпълнението на обекта са:

 • увеличаване на трафика в резултат на подобрената инфраструктура;
 • постигане на ново ниво на безопасност за железопътния транспорт;
 • електрификация на железопътната линия;
 • увеличаване на средната скорост на придвижване и максимална скорост на определени отсечки до 160 км./ч.;
 • повишаване на конкурентноспособността на железопътния транспорт и пренасочване на голяма част от пътническия шосеен трафик към ж.п. транспорта;
 • и не на последно място намаляване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда чрез eлектрификация и намаляване на дела на автомобилните превози, особено при транзитните преминавания през страната;
 • увеличаване на комбинираните и контейнерните превози.


Фигура 3 Автомобилна и ж.п. транспортна инфраструктура на територията на община Харманли

Пътна мрежа в община Харманли

Община Харманли разполага с добре изградена автомобилна пътна мрежа обхващаща всички населени места в общината. Изградената пътна мрежа на територията на общината включва общо 222,2 км. пътища от републиканската пътна мрежа, от които:

Таблица 26 Дължина и структура на пътната мрежа в община Харманли

Категория на пътя Дължина – км. Отн. дял %
Първокласни пътища І-8 22,7 10,22%
Второкласни пътища 38,5 17,33%
Третокласни пътища 63,7 28,67%
Четвъртокласни пътища 97,3 43,79%
Общо 222,2 100,00%

Първокласният път с дължина 22,7 м. е част от трансевропейският транспортен коридор №4 ”Европа-Азия”/Видин – София – Капитан Андреево (турска граница) и Видин – София – Кулата (гръцка граница)/. Освен това през община Харманли преминава и трансевропейския транспортен коридор №9 Русе – Стара Загора – Маказа / Свиленград. Тези два коридора са от основно значение за цялостното социално – икономически развитие на общината. И двата транспортни коридора минават през общинския център гр. Харманли и станаха причина за развитие на търговията с горива и петролни продукти, с храна и дрехи, за развитие на автотранспортните, автомонтьорските и паркинг услуги през последните години.

Предстои изграждане на автомобилна магистрала "Марица". 

Магистралата ще минава в близост до общинския център гр.Харманли и неминуемо ще доведе както до положителни, така и до негативни последици на региона като например:

 • отклоняване на голяма част от потока на леки и товарни автомобили минаващи транзитно през гр.Харманли;
 • намаляване на пътно- транспортните произшествия във връзка с това, както и до подобряване на въздуха в града;
 • увеличаване на средната скорост за преминаване на разстоянието от гр. Чирпан до границата ни с Република Турция при Свиленград;
 • необходимост от пренасочване и локализиране в непосредствена близост до магистралата на голяма част от построените и функциониращи към момента бензиностанции, паркинги, автокъщи и автосервизи, търговски обекти и пр. Последното е свързано и с изразходването значителни финансови средства;
 • свиване на икономическите сектори свързани с преминаването /в т.ч. транзитното/ на леки и товарни автомобили през гр. Харманли.

От важно значение за региона е и регионалния транспортен коридор, свързващ района Харманли-Свиленград с Бургас и преминаващ през Странджа-Сакар. Този път е използван макар и рядко и от почиващите пристигащи от всички краища на страната и искащи да избегнат натоварения през летния сезон път Чирпан – Бургас. 
В по – голямата се част второкласната и третокласната пътна мрежа не отговарят на съвременните изисквания и нормативи. Асфалтовата настилка не е в добро състояние и почти навсякъде липсва съпътстващата обслужваща инфраструктура и предлагането на конвенционалните транспортни услуги, съпътстващи подобен род инфраструктура. Четвъртокласната пътна мрежа представлява почти половината от транспортната мрежа на територията на общината, има дължина 97,3 км /или 43,8% от общата дължина/, и в по- голямата си част е асфалтиран. Независимо от това, липсата на финансови средства предопределя недостатъчното поддържане на пътните настилки и нарастващите нужди от текущи и основни ремонти. 
За периода 2001 – 2005 год. общината е направила реконструкция на близо 1/5-та /около 17,5 км./ от четвъртокласната общинска пътна мрежа в т.ч.:

 • с.Орещец - с.Ефрем на територията на община Харманли;
 • с.Славяново - с.Малък извор на територията на община Харманли;
 • с.Иваново - с.Лешншково;
 • гр.Харманли до с.Надежден ;

До 2013 год. се очаква да се извърши рехабилитация на всички пътища на територията на общината, които се нуждаят от това, както и да се изградят нови такива, където е необходимо. Предстоящите проекти по изграждането и поддръжката на общинската пътна мрежа са:
1. Поетапна реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа, в т.ч.:

 • с.Орешец /община Харманли/ – с.Ефрем /община Маджарово/
 • с.Коларово / община Харманли/ – с.Оряхово /община Любимец/
 • с.Българин – с.Шишманово
 • гр.Симеоновград – гр.Харманли през с.Преславец
 • с.Корен / община Хасково/ - с.Елена / община Хасково/ - с.Болярски Извор /община Харманли/
 • гр.Харманли – с.Д.Главанак /община Маджарово/ през с. Смирненци /община Харманли/
 • гр.Харманли – с.Рогозиново
 • гр.Харманли – с.Д.Главанак /община Маджарово/ през с.Иваново и с.Лешниково
 • гр.Любимец - с.М.Градище /община Любимец/ - с.Лозен /община Любимец/ - с.Черна могила /община Харманли/
 • гр.Харманли – гр.Свиленград през с.Бисер и с.Черна могила
 • с.Главан /община Гълъбово/ - гр.Любимец през с.Черепово /община Харманли/,
 • гр.Харманли – с.Иваново през с.Надежден,
 • гр.Харманли – с.Иваново през с.Остър камък
 • с.Главан /община Гълъбово/– с.Помощник /община Гълъбово/ - с.Овчарово – с.Богомил
 • с.Българска поляна /община Тополовград/ - гр.Харманли през с.Браница
 • с.Поляново /община Харманли/ - с.Константиново /община Симеоновград/
 • гр.Харманли – с.Долни Главанак /община Маджарово/ през с.Върбово
 • гр.Харманли - с.Д.Главанак /община Маджарово/ през с.Славяново и с.Малък извор

2. Проектиране и изграждане на нов път с.Черна могила - с.Орешец
3. Рехабилитация път до лесопарк "Дефилето"
4. Проектиране и изграждане на път до Гребна база гр.Харманли - по левия бряг на р.Харманлийска"
5. Реконструкция на селскостопански пътища:

 • с.Лешниково- с.Орешец
 • с.Лешниково - с.Черна могила
 • с.Смирненци – с.Върбово
 • с.Харманли – ВЕЦ
 • с.Доситеево - с.Коларово

6. Възстановяване на мост с.Лешниково над р.Бисерска
7. Проектиране и изграждане на околовръстен път Харманли запад
8. Реконструкция бул."България" гр.Харманли
9. Изграждане на ул."Трети март", бул."Преслав" и ул."Нестор Марков" в гр.Харманли
10. Поетапна реконструкция на:

 • ул."Цар Иван Асен" – гр. Харманли
 • ул."Хр.Смирненски" от до бул."Цар Освободител" – гр.Харманли
 • ул."Майор Чулков – гр. Харманли
 • ул."Север" – гр. Харманли
 • ул."Керамик" – гр. Харманли
 • ул."Алеко Константинов"
 • ул."Балкан"
 • ул.Георги Жечев"
 • ул."Ал.Стамболийски"
 • ул."Янко Сакъзов"
 • ул."Никола Петков"
 • ул."Иван Вазов"
 • ул."Васил Левски"
 • ул."Братя Миладинови"
 • ул."Климент Охридски"
 • ул."19-ти февруари"
 • ул."К.П.Войвода"

11. Реконструкция на уличната мрежа във всички села на община Харманли