Инфраструктура

Комуникационна инфраструктура, информационно обслужване и медии

Съобщителната система в община Харманли осигурява осъществяването на няколко вида пощенски и съобщителни услуги, характерни за общинското равнище. Пощенското обслужване в населените места се осигурява от една Районна пощенска станция намираща се в общинския център гр. Харманли и 17 пощенски станции в по-големите населени места на общината. Териториалното поделение както и информационния център за региона на Български пощи ЕАД се намират в областния център гр. Хасково. Предлаганите услуги включват предоставянето на вътрешни и международни пощенски услуги, разпространение на печата, парично-преводна дейност и услуги по възложителство. 
Средният брой на населението както и средният размер на територията обслужвана от една станция са представени в следващата Таблица 27 

Таблица 27 Гъстота на пощенските станции в общината

 

Район Територия в км2 Население /души/ Брой пощенски станции Брой на населението обслужвано от 1 ПС Територия обслужвана от 1 ПС /км2/
Общо за страната 111 002 7 801 273 3 028 2 576 36,7
Община Харманли 695 26 712 18 1 484 38,6

Данните в таблицата показват сравнително равномерната локация на пощенските станции в страната от териториална гледна точка /средно за страната 36,7 кв.км/1 ПС и средно за община Харманли 38,6 кв.км./1 ПС/. Не така стоят нещата обаче по отношения на броя на обслужваните хора от една пощенска станция. Броят на обслужваните хора от 1 ПС в община Харманли е значително под средното равнище за страната, което още веднъж показва че гъстотата на населението е почти два пъти по – малка от средната за страната. 
Дейността по далекосъобщенията включва основно поддържането и развитието на далекосъобщителната мрежа и самото предоставяне на съобщителни услуги на физически и юридически лица. Далекосъобщителните услуги се осигуряват от районната АТЦ - гр.Харманли и изнесените телефонни централи в отделни населени места от общината. Основен приоритет на общината в това направление ще бъде изграждането на цифрова телефонна мрежа в цялата община и телефонизация на 9 села в общината /с.Смирненски, с.Поляново, с.Дрипчево, с.Върбово, с.Овчарово, с.Шишманово, с.Коларово и с.Богомил/.
На територията на общината към момента осъществяват дейност четири интернет доставчика БТК, “Аиданет”, “Skynet” и “Escom”, като интернет достъп има и в почти всички общински служби, както и в офисите и клоновете на банковите и застрахователни предприятия.
В общинския център гр. Харманли има изграден и функциониращ Информационен център. Центърът предоставя на гражданите на общината пълна информация за начина, реда и срока на извършването от Общината услуги, оказва съдействие на населението при попълването на различни формуляри, декларации и документи. В общинския информационен център чрез постоянни анкети се извършват допитвания до гражданите, както и се получава мнението им по различни въпроси свързани с дейността на общината. Той е изграден по проект на Съвета на Европа “Партньорство за демократично развитие на Харманли”.
В общината се разпространяват два местни вестника /в. “Харманлийски наблюдател” и в. “Харманлийски новини”/, два регионални /в. “Новинар Юг” и в. “Хасковска Марица”/ и почни всички национални вестници. В района на общината се излъчва и една местна кабелна телевизия – "Рекординг".

Енергийни мрежи и системи 

Функционирането на енергийната система се подсигурява от “Електроразпределение – Пловдив”ЕАД и Електропреносен район Хасково, подразделение на Национална Електрическа Компания ЕАД. Разпределителната мрежа ниско напрежение се осигурява с помощта 176 броя трафопостове. Елзахранването се извършва от 2 броя подстанции - Харманли с мощност 110 кV и Славяново - 20 кV.
Енергийната система на община Харманли се характеризира с добре изградена мрежа, която не създава сериозни затруднения при захранването с електрическа енергия на производството и битовите потребители, като на територията на общината всички населени места са електрифицирани. Въпреки това на места енергопреносната и разпределителната мрежа е амортизирана и води до чести аварии, поради което за периода 2007-2013 нейната подмяна ще бъде основен приоритет на община Харманли. В общината функционира добре изградено улично осветление, като за гр.Харманли степента на изграденост е 94%, а за останалите села е около 50.
Все още не е решен проблема с енергоемкостта на помпените съоръжения за питейно водоснабдяване на водоснабдяването в общината, което е твърде високо. Това води до оскъпяване цената на водата, а авариите в процеса на експлоатация на съоръженията са чести, но не водят до сериозни затруднения. Търсенето и прилагането на енергоспестяващи мерки е задача, която стои на вниманието пред местното звено по енергоснабдяване. 
Основни задачи за решаване по отношение на подобряването качеството на съществуващите енергийни мрежи и системи за периода 2007 – 2013 год. са:

 • доизграждане на съществуващото трансформаторно стопанство;
 • изграждане на нови 2 трафопоста в град Харманли и МТП в с.Орешец;
 • прилагането на спестяващи технологии и подмяна на уличното осветление чрез монтиране на енергоспестяващи осветителни тела;
 • разработване на общинска програма за енергийна ефективност с цел провеждане на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност и осъществяване на енергоефективни услуги.
 • подобряване електроснабдяването на населените места в общината.
 • разработване на проект и стартиране на реализацията му за газификация на гр.Харманли от газопровода Димитровград – Свиленград.

Водоснабдяване и канализация

Дейностите по водоснабдяването и канализацията в община Харманли се осъществяват от поделението на ЕТД “ВиК” – гр. Хасково, което поддържа и стопанисва съответните водопроводни и канализационна мрежи.

Водоснабдяване

Водоснабдяването на населените места и на стопанските обекти се извършва основно чрез система от кладенци – 9 сондажни, 5 тръбни и 9 шахтови и в ограничени случаи чрез дренажи. На територията на общината са обособени 6 водоснабдителни групи, като общият им дебит надхвърля 170 литра/секунда. Водоснабдителната система на община Харманли е отворена, като в определени свои части се обменят водни количества /около 10-12 л/сек./ със съседните общини – Любимец, Свиленград, Симеоновград. Всички населени места са водоснабдени /общо 25 броя/. В област Хасково само 3 от общините са със 100% водоснабдено население. Това са община Харманли , община Любимец и община Минерални бани /Виж Таблица 28/

 

Таблица 28 Потребление на вода, доставена от общественото снабдяване през 2003 година

Райони за планиране, области и общини Доставена вода - общо От която за домакинства-та Доставена вода общо на човек От която за домакинства-та Дял на водоснабденото население от общото за страната
хиляди м3 литра/човек/ден %
България 392700 255411 137 90 98,8%
Южен централен 82475 55937 115 80 97,6%
Хасково 9882 7498 99 77 98,4%
Димитровград 2303 1846 100 81 99,7%
Ивайловград 256 205 91 80 90,1%
Любимец 393 318 96 78 100,0%
Маджарово 50 36 67 65 74,8%
Минерални бани 162 125 67 52 100,0%
Свиленград 887 740 96 80 99,9%
Симеоновград 270 234 72 63 100,0%
Стамболово 94 88 44 67 61,4%
Тополовград 606 548 114 103 99,9%
Харманли 923 768 94 78 100,0%
Хасково 3938 2590 109 72 99,5%

Доставената вода па водопроводната мрежа за 2003 год. за цялата община е 923 хил.куб.м., като 83,2% е доставена на домакинствата и 16,8% за промишлени нужди. Използваната вода на човек от населението за денонощия е 94 л/ч/ден, от които за домакинствата – 78 л/ч/ден, което количество е значително под средните стойности за страната и малко под средните стойности за областта. 
Дължината на външната водопроводна мрежа е от порядъка на 130 км. /37% от общата дължина на водопроводната мрежа в общината/, а вътрешната – в рамките на населените места е 222,6 км /64% от общата дължина на уличната мрежа, за гр. Харманли – 81%/. Външната мрежа е изградена на основата на азбестово-циментовите тръби /над 80%/ и по европейските и националните стандарти не отговаря на изискванията за качество на подаваната питейна вода. Тя е стара, амортизирана и неефективно функционираща.

При анализа на водоснабдяването в община Харманли като се отчитат обобщените данни за състоянието и функционирането на тази система е важно да се подчертаят няколко важни характеристики, които налагат и определят бъдещите действия на общината по отношение подобряването на водопроводната система в района:
водопроводната мрежа е морално остаряла, изградена е на основата на азбестово-циментови тръби, които са отречени от съответната практика;
вътрешната водопроводна система е стара в резултат на начина на изграждане и влаганите строителни материали често дефектира и аварира, което води до високи загуби на питейна вода;
водоснабдяването в общината се характеризира с висока енергоемкост, поради което цената на питейната вода е висок;
водоснабдяването е силно зависимо от екологичната обстановка в района, особено в поречието на р.Марица /в резултат вода на гр. Харманли е почти неизползваема за питейни нужди поради високото съдържание на манган/. 
Към момента е подновено изграждането на пречиствателна станция “питейни води” гр.Харманли и за 2004 год. са усвоени 420 хил.лв. Останалите средства необходими за нейното завършване в размер на 1,6 млн. лв. се очаква да бъдат осигурени през текущата 2005 и следващите няколко години.

Проектите, които са заложени за изпълнение в Общински план за регионално развитие за периода 2007 - 2013 година с цел подобряването на водопроводната система на общината, са:
І. Изграждане на водоснабдителна мрежа:
1. Проектиране и изграждане на водоснабдяване в населените места в общината в т.ч.: с.Българин, с.Коларово, с.Богомил, с.Шишманово, с.Овчарово, с.Рогозиново, с.Доситеево с пречистена вода от пречиствателна станция гр.Харманли.
2. Проектиране и изграждане на водоем с.Коларово и с.Богомил.
3. Проектиране и изграждане на напорен водопровод в с.Орешец с промяна на трасето.
4. Проектиране и изграждане на водопроводна мрежа в промишлена зона на гр.Харманли /бивши ДЗС и район на Керамична фабрика/.
ІІ. Подобряване на водоснабдителна мрежа 
1. Реконструкция и почистване на участъци от водопроводната мрежа на гр.Харманли.
2. Реконструкция на водопроводната мрежа във всички села на община Харманли.
3. Монтаж на съоръжения за намаляване на загубите на вода на авариите във водопроводната мрежа на гр.Харманли чрез регулиране на налягането.
4. Проектиране и реконструкция на кладенец №4 с.Бисер.
5. Проектиране, реконструкция и модернизация на напорен водопровод с.Бисер, с.Върбово, с.Смирненци, с.Доситеево и с.Надежден.
6. Проектиране и реконструкция на напорен и хранителен водопровод с.Славяново.

Канализация

Канализационната система в община Харманли е с ниска степен на изграденост. Такава съществува единствено в общинския център гр. Харманли, като има изграден един колектор с около 800 отклонения, но отпадните води свободно се заустват в земята. Степента на изграденост на каналната мрежа в града е сравнително добра в сравнение с останалите градове от областта. През 2004 година приключи първият етап от проект за разширяване на канализацията в ромските квартали на гр. Харманли на стойност 200 хил.лв. Към момента се очаква последващо финансиране за завършване на проекта в размер на 625 хил.лв. 
В останалите населени места в общината няма изградена канализационна система, като отвеждането на водите става в малки колектори, шахти и септични ями. 
1. Проектиране и изграждане на канализация в промишлена зона на гр.Харманли /бивши район на ДЗС и Керамична фабрика/
2. Канализация по бул."България" между ул."Сакар планина" и "Цар Освободител" гр.Харманли
3. Проектиране и канализация ул."Нестор Марков" гр.Харманли.
4. Изграждане на участъци от корекция на "Малкочко дере" и ревизионни шахти по бул."Преслав" гр.Харманли.
5. Проектиране и изграждане на канализация в с.Бисер, с.Славяново, с.Иваново, с.Българин, с.Доситеево, с.Изворово, с.Шишманово.
6. Проектиране и изграждане на канализация в Западен ромски квартал.

Третиране на твърди битови отпадъци и екология

През 2003 год. бе открито новопостроено модерно депо за твърди битови отпадъци в гр. Харманли, което обслужва както общинския център така и останалите населени места в общината. С неговото отваряне общината ще разреши редица битови и екологични проблеми като:

 • изчерпване капацитета на единственото на територията на общината регламентирано сметище за твърди битови отпадъци. След отваряне не новото сметище старото бе затворено.
 • липса на организирана система за сметоизвозване във всички населени места в общината /с изключение на общинския център/ и съществуване на редица нерегламентирани сметища в тях. От въвждането в експлоатация на новото сметище започна сметоизвозването в гр. Харманли, с.Бисер и с.Българин, като постепенно ще бъдат включени в системата на сметоизвозване и останалите населените места и ще се затворят по- голяма част от нерегламентираните сметища в тях;
 • значителното замърсяване на териториалните фондове на общината с промишлени, строителни и битови отпадъци.
Сметоизвозването на твърдите битови отпадъци в общината се осъществява от “Титан Клинър” ООД гр.Кърджали, като в сектор “чистота” работят 155 души, 138 от които по програмата на Министерство на социалните грижи “От социални помощи към заетост”. 
Сметосъбирането и сметоизвозването в общинския център се извършва посредством: 
 • сметосъбирачни машини 2 бр.;
 • водоноска 1 бр.;
 • контейнери 280 бр. /в т.ч. 120 бр.на Дейност “Чистота”;
 • контейнеровози 2 бр.;
 • пластмасови кофи 80 бр.х 120 л. и 24 бр.х 240 л.


Негативно отражение върху околната среда оказва и близостта община Харманли до района на Марица-изток в общините Раднево и Гълъбово и особено през летните месеци. Този екологичен проблем обаче е не само на община Харманли а е от общонационално значение.
Строителството на частта от Автомагистрала "Марица" през територията на общината ще има както негативни така и позитивни екологични последици. От една страна ще намали трафика на автомобили през населените места в общината и съответно прякото замърсяване на въздуха от емисията на вредни газове, а от друга страна ще доведе до повишаване на трафика и до замърсяване на териториалния фонд в непосредствена близост до магистралата.
Въпреки, че на територията на общината няма големи промишлени предприятия - замърсители, Харманли се подрежда на трето място в областта по количество на емитираните вредни вещества. Данните от Таблица 29 показват, че община Димитровград е причинител на средно 82% от замърсяването в областта, община Хасково на близо 9,15%, а община Харманли на 8,76%. 

 

Таблица 29 Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални горивни и производствени процеси през 2003 година

Райони за планиране, области и общини Серни окиси Азотни окиси Неметанови летливи органични съединения Метан Въглероден окис Въглероден двуокис Двуазотен окис Амоняк
България 968 374,4 209 676,4 291 983,7 655 715,0 744 357,2 51 674 394,0 39 109,4 52 470,4
Южен централен 652 420,3 31 069,2 6 467,5 292 385,4 5 142,3 16 845 811,7 6 750,8 3 900,2
Хасково 11 916,6 5 532,4 2 210,4 1 838,3 138,5 576 640,3 2 500,8 3 884,7
Димитровград 11 486,3 5 477,3 881,5 1 614,4 52,1 545 421,5 2 495,9 3 866,3
Ивайловград 3,3 0,5 2,2 0,0 0,0 228,5 0,0 0,0
Любимец 11,4 1,3 5,7 0,2 0,1 1 018,9 0,1 0,0
Маджарово 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Минерални бани 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Свиленград 0,0 0,0 1,2 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Симеоновград 1,0 0,3 1,6 0,0 0,0 163,1 0,0 0,0
Стамболово 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Тополовград 1,4 0,5 11,1 0,0 0,0 287,0 0,1 0,0
Харманли 84,2 19,4 120,7 26,0 83,6 9 876,3 1,3 0,0
Хасково 329,1 33,1 1 184,5 192,0 2,5 19 643,4 3,4 18,4

В областта на опазването на околната среда се предвижда за периода 2007 – 2013 година да бъдат изпълнени следните проекти:

 • Изграждане на депо за твърди битови отпадъци - втори етап гр.Харманли.
 • Изграждане на торища във всички села на община Харманли.
 • Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води гр.Харманли.
 • Закриване на нерегламентирано сметище за ТБО с.Преславец.
 • Въвеждане на разделно сметосъбиране в Община Харманли.
 • Проектиране на корекция на корито на р.Бисерска в района на с.Болярски извор и с.Бисер" и на р.Голяма река в района на с.Славяново.
 • Почистване коритото на р.Харманлийска в района на Гребна база.