Информационен бюлетин вижте всички  

Започна плащането на новите данъци за 2018. Размерите остават същите .

807

      От днес – 03 януари 2018г Община Харманли стартира кампанията по събиране на новите данъци за 2018г с прием на плащания на данък върху превозните средства .

        Размерите на данъка върху превозните средства както и всички останали местни данъци и такси остават същите като тези от 2017г.

        На собствениците на новозакупени МПС , напомняме че отпадна задължението за подаване на декларация в местната данъчна администрация. Данните за новозакупените превозни средства  се получават  чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерство на финансите и община Харманли за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства , пооддържан от Министерство на вътрешните работи . На база на получените данни  се определя облога , за което администрацията  уведомява собственика  като за целта се изпраща уведомително съобщение за размера на данъка , а при необходимост и за представяне на допълнителна информация.   Подаването на декларация  е задължително само в случаите на наследяване , наличие на ТЕЛК  и при съсобственост на  автомобила.

         Считано от 01 януари 2018г се очаква с данните от КАТ за новопридобитите МПС в случаите когато превозното средство се продава на собственик  в друга община да постъпват и данни за стария собственик   . В тези случаи ще отпадне задължението на стария собственик да представя в местната данъчна администрация копие на договора с цел прекратяване на облагането му и закриване на партидата .

         Данък върху превозните средства ще дължат и собствениците на превозни средства , чиято регистрация е служебно прекратена от страна на КАТ поради получена информация от Гаранционния фонд за липсваща  застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите .

         Същият ще бъде режимът на облагане с данък върху превозните средства и за онези собственици със служебно прекратена регистрация на превозните средства , поради това че регистрационните табели не отговарят на съответния стандарт / със стари регистрационни табели /.

         В кратки срокове се очаква да се стартира и плащането на данък върху невдижимите имоти и такса битови отпадъци за 2018г.

Плащането на местни налози е както в брой на касите на Дирекция „Местни данъци и такси „ – община Харманли , така и по банков път  или чрез терминални устройства  ПОС  .

Напомняме че плащанията по банков път стават по сметка за местни данъци и такси , обслужвана от Уникредит Булбанк АД. Информация за  сметката ще намерите в раздел „Местни данъци и такси „ ; подраздел „Плащане на МДТ” на сайта на община Харманли .

       До края на месец април всеки който плати дължимите годишни налози на имуществените данъци и такса битови отпадъци ползва отстъпка от 5 на сто.

       Работно време на  Дирекция „Местни данъци и такси„ - Община Харманли  от  9,00ч. до 17,30часа., а прием на плащания – до 16,30ч.