Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

482

Изх.№ОХ-04-93/26.06.2017 г

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Съгласно чл.62а ал. от Закона за водите

 

         Община Харманли, на основание чл.62а ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т. и чл.52 ал.1 т.3 от Закона за водите, обявява, че е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Граховица“, имот с №000524 в землището на с.Изворово, общ.Харманли, подадено от „Оряхово Агро“ ЕООД, ЕИК200492571, със седалище и адрес на управление: село Оряхово, община Любимец, област Хасково, с цел аквакултури и свързаните с тях дейнсти, придружено с изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2 и ал.4 т.5 от ЗВ, данни и документи.

            Посоченият язовир попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, в басейна на р.Бакър дере(Йерусалимовска) с код BG3МА100R010, съгласно приложение №М1-1 От раздел първи на том ІV – Марица от Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район.

Цел на заявеното използване на водите

         Риборазвъждане и въпроизводство на аквакултури

Водно тяло, в което се предвижда използването на водите

         Повърхностен воден обект – язовир, съставляващ имот №000524, в местността „Граховица“, в землището на с.Изворово, общ.Харманли, ЕКАТТЕ 32487

          Код BG3МА100R010, съгласно приложение №М1-1 от раздел първи на том IV - Марица от Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район

 

Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването

Язовир „Граховица“ с:

         Максимален воден обем 240 000куб.м.

Язовирна стена:

Тип: земнонасипна

Дължина на короната: 250м

Височина: 10м

Облекчителни съоръжения:

Основен изпускател: Æ 800, вид тръбен

Затворни ограни: спирателен кран

Преливник: земен насип с широчина 5м и височина 3м

Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица

 

ЕКАТТЕ

Поземлен имот с номер 000524, в местността „Граховица“, в землището на с.Изворово, общ.Харманли, с площ 125.184дка, НТП: язовир

32487

Проектни параметри на ползването

240 000куб.м./годишно

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-дневен срок от обявяването заинтересуваните лица могат да:

  • Възразят срещу издаването на разрешителното;
  • Предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Правно основание – чл.64 ал.1, т.2 и т.3  от Закона за водите.

Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Информационен център към Община Харманли до 14-десет дни от датата на обявяване на съобщението.

 

 

 

Дата на обявяване:  26.04.2017 г.

Файлове:

Съобщение.doc Съобщение.doc