Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ на вниманието на спортните организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност на територията на Община Харманли

497

Във връзка с приключването на финансовата 2017 г., Община Харманли напомня на спортните клубове, получили финансово подпомагане през 2017 г., че в срок до 31 януари 2018 г. е необходимо да представят отчетни документи за изразходваните от тях средства.

 

Спортните клубове, желаещи да получат финансиране от общинския бюджет през 2018 г. е необходимо в срок до 31 януари 2018 г. да подготвят и представят заявление за кандидатстване (Приложение №6), придружено със следните документи:

 1. Копие от съдебно решение;
 2. Удостоверение за актуално правно състояние;
 3. Копие на Удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието;
 4. Копие на Удостоверение от Националния регистър на спортните организации, воден от ММС;
 5. Копие на Булстат;
 6. Отчет за изразходваните средства до 31.12.2017 (Приложение №4).
 7. Отчет за приходите и разходите за 2017 година по образец (Приложение №1).
 8. Отчет за дейността на клуба през 2017 година, придружен с графика на участията в спортни състезания.
 9. Информация относно постигнатите през изминалата година резултати, както и брой състезатели, участващи в национални отбори.
 10. Проекто-бюджет за дейността през 2018 година по образец (Приложение №2). В проекто-бюджета се включват всички приходи, в т.ч.очаквана субсидия от Община Харманли.
 11. Годишна програма и График за участия в спортни състезания през 2018 година.
 12. Списък на участниците в спортните занимания на клуба, разпределени по възрастови групи.
 13. Декларация по образец (Приложение №3).
 14. Декларация, че подадената информация е вярна и пълна и при промяна на данните ще информира своевременно Община Харманли.

 

Документите се приемат в стая № 401 в сградата на Общинска администрация.

 

Краен срок: 31.01.2018 година.

 

 

Община Харманли

12.01.2018 г.