Информационен бюлетин вижте всички  

Съобщение на Община Харманли

459

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на Община Харманли за изграждане и експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Стамболово и Маджарово”, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 22.01.2018 г. до 22.02.2018 г. в:

1.Сградата на Община Харманли, гр. Харманли, пл. “Възраждане” № 1, стая 204, от 8:00 до 12:0 и от 13:00 до 17:0 часа.;

2.Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17: часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник на отдел “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Даниела Борисова – еколог на община Харманли, тел.: 0898 66 77 99