Информационен бюлетин вижте всички  

Решение №409 от 25 октомври 2017 г.

406

На основание чл.126, ал. 1 от ЗУТ и чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общинскичт съвет - гр. Харманли одобрява проекта за подробен устройствен план - парцерален план за изграждане на кабелна линия до 20 kV за електрозахранване на "Крайпътен, обслъжващ, търговски комплекс - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда, заведение за бързо хранене, мотел и паркинг" в ПИ 283001, местност "Дядо Генева чешма" в землището на с. Доситеево, Община Харманли. Застроителния план предвижда нискоетажно застрояване на един етаж за обществено обслужване, като ограничителните линии на застрояване са на 3 м. от имотните граници и от предвиденото бъдещо локално платно с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - 80%, озеленяване - мин.20%, Кинт - до 1.5, етажност - до 3 етажа и височина - до 10 м. Трасето на кабелната линия 20 kV с дължина 2777.23 м. тръгва от съществуващ СРС стълб на извод от Пдстанция 110/20 kV - Любимец в ПИ 000682- полски път, преминава през поземлени имоти - общинска публична собственост/ полски пътища и дерета/ и достига до нов БКТП в ПИ 283001- имот на възложителя. Площа на новата серветутна зона е 2777 м2. Серветутът на подземния кабел е 1 м. / по 0.50 м.  от двете страни на кабела по цялата му дължина/ , съгласно Приложение № 1 към чл.7, ал.1, т. 1 от Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за серветутите на енергийните обекти. Разположението на трасето и серветутните зони са съгласно графичната част на проекта, парцеларния план и специализирана план - схема.

Сеъгласно чл.215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването чрез Община Харманли пред Хасковски административен съд.