Информационен бюлетин вижте всички  

Решение №408 от 25 октомври 2017 г.

342

На основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общинският съвет - гр. Харманли одобрява ПУП - Парцеларен план за обект: "Външно електро захранване" за ПИ 013013, местностност "Димов борум" в землището на с. Преславец, Община Харманли с възложител: "Булсатком" ЕАД, като трасето на подземния електропровод започва от ПИ 013013 - собственост на възложителя, преминава през ПИ 000049, ПИ 000051 и ПИ 000057 по КВС на с. Преславец, полски пътища - публична общинска собственост и стига до ел. стълб от BJ1 НН от трафопост "Преславец 1". Трасето на електропровода е с дължина 133.50 м. Сервитутът на електропровода е 4 м./по 2. от двете страни на оста на трасето/ и е с площ 534 м2, съгласно Приложение № 1 към чл.7, ал.1, т. 1от Наредба № 16 от 09.06.2004 год. за сервитутите на енергийните обекти. Разположението на трасето и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването чрез Община Харманли пред Хасковски административен съд.