Информационен бюлетин вижте всички  

Покана за извънредна сесия на ОбС-Харманли 21.11.2017 г./вторник/

389

П О К А Н А

 

На основание чл.56, ал.2  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на ОбС – Харманли на 21.11.2017 г. /вторник / от 9.00 ч., при следния

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно вземане на решение за кандидатстване с проект „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци“ по приоритетна ос: „Отпадъци“ към Оперативна програма „ Околна среда 2014-2020 г.

 

 

ИВАН  ДИМИТРОВ     

Председател на Общински съвет-Харманли

 

Още новини

О Б Я В А

45

О Б Я В Л Е Н И Е

94