Информационен бюлетин

Покана за извънредна сесия на ОбС-Харманли 21.11.2017 г./вторник/

441

П О К А Н А   На основание чл.56, ал.2  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,     СВИКВАМ Извънредно заседание на ОбС –…

Обява

493

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника/ обн.ДВ, бр.79 от 10.07.1998 г. последно изм.ДВ., бр.28 от 05.04.2011 г./ и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи…

Решение №409 от 25 октомври 2017 г.

442

На основание чл.126, ал. 1 от ЗУТ и чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общинскичт съвет - гр. Харманли одобрява проекта за подробен устройствен план - парцерален план за изграждане на кабелна линия до 20 kV за електрозахранване на "Крайпътен,…

Решение №408 от 25 октомври 2017 г.

372

На основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общинският съвет - гр. Харманли одобрява ПУП - Парцеларен план за обект: "Външно електро захранване" за ПИ 013013, местностност "Димов борум" в землището на с. Преславец,…

Наближават крайните срокове за плащане на последните вноски на всички местни данъци и такси .

329

Вторник - 31 октомври  2017г е последния ден в който всички собственици на имоти и моторни превозни средства следва да платят  втората – последна вноска  на местните си налози . Същия е и срока в който всички физически…

ОБЯВЛЕНИЕ

704

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ  съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 000323, 000324, 000327, 000350, 036001, 036002, 037002, 172011 и 175001 в  землището на с. Рогозиново, че е изработен проект за ПУП - План…

ОБЯВЛЕНИЕ

477

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ  съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 000682, 000692, 000693, 000700, 000737  и 283001  в  землището на с. Доситеево, че е изработен проект за ПУП - План за застрояване,…