Информационен бюлетин

СЪОБЩЕНИЕ на вниманието на спортните организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност на територията на Община Харманли

529

Във връзка с приключването на финансовата 2017 г., Община Харманли напомня на спортните клубове, получили финансово подпомагане през 2017 г., че в срок до 31 януари 2018 г. е необходимо да представят отчетни документи за изразходваните…

Започна плащането на новите данъци за 2018. Размерите остават същите .

844

      От днес – 03 януари 2018г Община Харманли стартира кампанията по събиране на новите данъци за 2018г с прием на плащания на данък върху превозните средства .         Размерите на данъка върху превозните…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2018 г.

573

  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,…

ОБЯВЛЕНИЕ

362

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план  (ПП) за изграждане на оптично кабелно захранване на базова станция на ВИВАКОМ PD 2220 в ПИ 092004, местност „Боялъка“…

Покана за извънредна сесия на ОбС-Харманли 21.11.2017 г./вторник/

470

П О К А Н А   На основание чл.56, ал.2  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,     СВИКВАМ Извънредно заседание на ОбС –…