Информационен бюлетин

СЪОБЩЕНИЕ

304

Информираме жителите на Община Харманли, че празничният 2 май – Ден на град Харманли, съгласно Решение на Общински съвет Харманли, е обявен за почивен ден за служителите в общинска администрация, общинските звена и предприятия. …

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2017 г.

467

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ   на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПУО

453

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПУО ПО ИНСТИТУЦИИ И ПО КОМПОНЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛИ ЗА 2018г. ,ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПО СТАНДАРТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ…

О Б Я В А на офис за водене на военен отчет на община Харманли

427

Уведомяваме ви, че започна  набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка…

Съобщение на Община Харманли

491

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на Община Харманли за изграждане и експлоатация на „Регионално…

О Б Я В Л Е Н И Е

457

Община Харманли, на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД-02-15-34 от25.04.2016 год. на МРРБ се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект “Междусистемна…