Информационен бюлетин

О Б Я В А на офис за водене на военен отчет на община Харманли

402

Уведомяваме ви, че започна  набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка…

Съобщение на Община Харманли

462

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на Община Харманли за изграждане и експлоатация на „Регионално…

О Б Я В Л Е Н И Е

431

Община Харманли, на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД-02-15-34 от25.04.2016 год. на МРРБ се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект “Междусистемна…

СЪОБЩЕНИЕ на вниманието на спортните организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност на територията на Община Харманли

499

Във връзка с приключването на финансовата 2017 г., Община Харманли напомня на спортните клубове, получили финансово подпомагане през 2017 г., че в срок до 31 януари 2018 г. е необходимо да представят отчетни документи за изразходваните…

Започна плащането на новите данъци за 2018. Размерите остават същите .

811

      От днес – 03 януари 2018г Община Харманли стартира кампанията по събиране на новите данъци за 2018г с прием на плащания на данък върху превозните средства .         Размерите на данъка върху превозните…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2018 г.

533

  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,…

ОБЯВЛЕНИЕ

337

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план  (ПП) за изграждане на оптично кабелно захранване на базова станция на ВИВАКОМ PD 2220 в ПИ 092004, местност „Боялъка“…