Информационен бюлетин вижте всички  

ОБЯВЛЕНИЕ

289

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план  (ПП) за изграждане на оптично кабелно захранване на базова станция на ВИВАКОМ PD 2220 в ПИ 092004, местност „Боялъка“ по КВС на землище с. Бисер, Община Харманли с възложител „БТК“ ЕАД гр. София. Трасето на оптичния кабел с обща дължина 1689.47 м преминава през поземлени имоти както следва: ПИ 000059 - (за път от републиканската пътна мрежа-държавна публична собственост); ПИ 000117 - (за селскостопански, горски, ведомствен път-общинска публична собственост), ПИ 000125 и ПИ 000546 (територия за транспорт-държавна частна собственост); ПИ 000131 и ПИ 000264 - (местни пътища-общинска публична собственост). Проектът за подробен устройствен план е на разположение на заинтересованите лица в отдел „ТУСЕ“ - стая № 202 в сградата на Община Харманли.

            На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА КИРКОВА 

Още новини

О Б Я В А

45

О Б Я В Л Е Н И Е

94