Информационен бюлетин вижте всички  

ОБЯВЛЕНИЕ

607

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ

на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ  съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 000323, 000324, 000327, 000350, 036001, 036002, 037002, 172011 и 175001 в  землището на с. Рогозиново, че е изработен проект за ПУП - План за застрояване, Специализирана план-схема и Парцеларен план  за Кабелна линия 1 кV за външно електрозахранване на „Автоцентър“ в имот 175001, местност „Карамановия долап“ в землище на с. Рогозиново, Община Харманли.            Трасето на кабелната линия НН тръгва от БКТП ОМВ Рогозиново, продължава през ПИ 172011 /урбанизирана територия /,  през ПИ 000323, 000324, 000327, 000350  - общинска публична собственост /полски пътища/; ПИ 036001 и 037002  /частна собственост/; през ПИ  036002 и 172011 / стопанисвано от общината и обществени организации / и достига  ПИ 175001 - частна /собственост на възложителя/. Проектът за подробен устройствен план е на разположение на заинтересованите лица в отдел „ТУСЕ“ - стая № 202 на общината.

            На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА КИРКОВА