Информационен бюлетин вижте всички  

ОБЯВЛЕНИЕ

385

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ

на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ  съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 000682, 000692, 000693, 000700, 000737  и 283001  в  землището на с. Доситеево, че е изработен проект за ПУП - План за застрояване, Специализирана план-схема и Парцеларен план  за Кабелна линия 20 кV за външно електрозахранване на „Крайпътен, обслужващ, търговски комплекс – бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда, заведение за бързо хранене, мотел и паркинг“ в имот 283001, местност „Дядо Генева чешма“ в землище с. Доситеево, Община Харманли.        Трасето на кабелната линия 20 кV преминава  през ПИ 000682, 000692, 000693, 000700 и 000737  - общинска публична собственост /полски пътища/  и достига  ПИ 283001 - обществени организации /собственост на възложителя/. Проектът за подробен устройствен план е на разположение на заинтересованите лица в отдел „ТУСЕ“ - стая № 202 на общината.

            На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА КИРКОВА