Информационен бюлетин вижте всички  

ОБЯВЛЕНИЕ

396

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ

на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ  съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 000049, 000051 и 000057  в  землището на с. Преславец, че е изработен проект за ПУП - Парцеларен план за  обект: „Външно електрозахранване / подземен ел. кабел /“ за ПИ  013013, местност „Димов борум“ по КВС на  землище с. Преславец, Община Харманли. Трасето на подземния ел. провод преминава  през ПИ 000057, 000051 и 000049  - общинска публична собственост /полски пътища/  и достига  ПИ 013013 - имота на възложителя. Проектът за подробен устройствен план е на разположение на заинтересованите лица в отдел „ТУСЕ“ - стая № 202 на общината.

            На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от публикуването, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА КИРКОВА