Информационен бюлетин вижте всички  

Обявление

317

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ  ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ съобщава, че със Заповед № РД-767 / 27.07.2017 г. на И.Д.Кмета на община Харманли е одобрено Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ 77181.15.55 и ПИ 77181.15.56, УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв. 11 по ПУП на Пром. Зона гр.Харманли, които се обединяват в един УПИ VІІ, отреден „за обществено обслужване и търговски дейности“. Изменение на ПУП - план за застрояване предвижда реконструкция на съществуваща бензиностанция, изграждане на газстанция, търговско-обслужващи сгради, вътрешни пътища и благоустрояване, като се запазват административна и обслужваща сгради в имота при параметри на застрояване: етажност - до 3 етажа; височина - до 10 м; плътност на застрояване - 80 %; Кинт - 2,0;  минимална озеленена площ - 20 % и начин на застрояване - свободно, съгласно ограничителните и задължителни линии на застрояване, отразени в графичната част на приложения проект.

 

            На основание чл. 215 от ЗУТ  в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез  община Харманли до Административен съд гр. Хасково.

        

 

                                                                                                                                                                                   ОТ  ОБЩИНАТА