Информационен бюлетин вижте всички  

Обявление

443

На основание чл.129, ал.2 и ал.5 от ЗУТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ съобщава, чс със Заповед № РД-487/29.05.2017 г. на Кмета на община Харманли е одобрено Изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 016102, местност "Юреня" в землището на с.Българин, община Харманли, като отреждането за "Ветрен генератор" се променя на "За производство на ел.енергия". Променят се техническите характеристики на вятърния генератор, който ще се монтира в имота при параметри на застрояване: етажност - 1; височина - до 70 м.;плътност на застрояване - 60%; Кинт - 1,0; минимална озеленена площ - 40 % и начин на застрояване - свободно, съгласно ограничителните и задължителни линии на застрояване, отразени в графичната част на приложения проект. Ограничителните линии на застрояване са разположени на 3 м. от имотните граници, а със задължителните е определено мястото на фундамента на генератора.

На основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датат на публикуване на настоящето обявление, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез община Харманли до административен съд гр.Хасково.