Информационен бюлетин вижте всички  

Обявление във връзка с § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61, ал.3 от АПК по повод съобщение изх. № ОХ-16-22-/1/ от 20.06.2017 г.

290

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ, Област Хасково, на основание § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 3 и чл. 131, ал.2, т.4  от ЗУТ,  съобщава на собствениците на ПИ 77181.14.104, 77181.14.215, 77181.14.216, 77181.14.218, 77181.14.219, 77181.14.220, 77181.14.221, 77181.14.223, 77181.14.236, 77.181.14.237, 77181.14.242, 77181.14.551, 77181.14.570 и 77181.14.573 по КК на гр. Харманли, че е изработен проект за ПУП - план за изменение на застроителния план на Гробищен парк, местност „Чортлене“, землище на гр. Харманли.

            Изменение на ПУП - план за застрояване включва нови терени към съществуващия гробищен парк, като в терените за разширението не се предвижда изграждане на нови сгради, свързани с погребалните ритуали. Предвижда се изграждане на алеи и гробищни места съгласно нормите на гробищни паркове, като се запазват съществуващите сгради в гробищния парк.

            На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от съобщението от заинтересованите лица по чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ.

               Проектът се намира в отдел „ТУСЕ“, стая № 202, етаж 2 на Община Харманли.