Информационен бюлетин вижте всички  

Обява

458

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника/ обн.ДВ, бр.79 от 10.07.1998 г. последно изм.ДВ., бр.28 от 05.04.2011 г./ и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника /обн.ДВ., бр.52 от 06.06.2003 г./ и Наредба 3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по ЗРКЗГТ, Община Харманли уведомява собствениците на земеделска и горска техника, че техническите прегледи ще се извършат в двора на ЗКПУ "Харманли Изток" на 15.11.2017 г. от 09:00 до 15:30 часа.