Информационен бюлетин вижте всички  

Обява

440

Община гр. Харманли, област  Хасково, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места – фаза окончателен проект за обект „НОВА ВЪЗДУШНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ (ВЛ) 400 КV П/СТ “МАРИЦА-ИЗТОК” (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) – П/СТ “НЕА САНТА” (РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, включващ парцеларен план за трасето на електропровода и площадки на ел. стълбове през землището на  с. Поляново, на територията на община Харманли.

Проектната документация е изложена за разглеждане в Община  Харманли, стая № 202, всеки работен ден, от 9 до 12 часа. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

 

Мария Киркова

Кмет на община Харманли