Информационен бюлетин вижте всички  

О Б Я В Л Е Н И Е

340

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

            Собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на приетия с решение №394/27.09.2017г./Протокол №27 на Общински съвет – Харманли, план за изменение застроителния план и парцеларен план на Гробищен парк, находящ се в местността „Чортлене“ и „Козлука“, в землището на гр.Харманли, с който се предвижда включване на нови имоти за разширение на същия, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава ІІІ от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, на следните имоти – частна собственост, а именно:

1. ПИ с идентификатор 77181.14.104, в местността „Козлука“, в землището на гр.Харманил, НТП:            За земеделски труд и отдих , площ 2397кв.м., ведно с попадащата в имота сезонна сграда с идентификатор 77181.14.10.1, застроена площ 17кв.м, предназначение: вилна сграда - еднофамилна, собственост на наследниците на Тяню Йорданов Митев. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за поземления имот е в размер на 1 086.00 лева, за сезонна сграда е в размер на 740.00 лева.

2. ПИ с идентификатор 77181.14.216,  в местността „Козлука“            , в землището на гр.Харманли, НТП: За земеделски труд и отдих, площ  2896кв.м., ведно с попадащата в имота сезонна сграда с идентификатор 77181.14.216.1, застроена площ 42кв.м, предназначение: вилна сграда - еднофамилна, собственост на наследниците на Добра Петкова Сиромахова. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е в размер на 2 036.00 лева, за сезонна сграда е в размер на 1 560.00 лева.

3. ПИ с идентификатор 77181.14.218, в местността  „Козлука“, в землището на гр.Харманли, НТП: За земеделски труд и отдих,  площ 1064 кв.м., собственост на наследниците на Христо Апостолов Попов. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е в размер на 747.00 лева.

4. ПИ с идентификатор 77181.14.219, в местността „Козлука“,  в землището на гр.Харманли, НТП: За земеделски труд и отдих, площ 1087кв.м., собственост на наследниците на Елена Маркова Тонева. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е в размер на 764.00 лева.

5. ПИ с идентификатор 77181.14.220, в местността „Козлука“, в землището на гр.Харманли, НТП: За земеделски труд и отдих, площ 1209 кв.м., собственост на наследниците на Елена Маркова Тонева.  Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е в размер на 851.00 лева.

6. ПИ с идентификатор 77181.14.221, в местността „Козлука“, в землището на гр.Харманли, НТП: За земеделски труд и отдих, площ 982кв.м., собственост на наследниците на Елена Маркова Тонева. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е в размер на 690.00 лева.

7. ПИ с идентификатор 77181.14.223, в местността „Козлука“, в землището на гр.Харманли, НТП: За земеделски труд и отдих, площ 622кв.м., собственост на наследниците на Елена Маркова Тонева. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е в размер на 438.00 лева.

8. ПИ с идентификатор 77181.14.236, в местността „Козлука“,  в землището на гр.Харманли, НТП: друг вид нива, площ 500кв.м., собственост на Георги Димов Малаков. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е в размер на 351.00 лева.

9. ПИ с идентификатор 77181.14.237, в местността „Козлука“,  в землището на гр.Харманли, НТП: друг вид нива, площ 4000кв.м., собственост на Милена Недялкова Авджиева. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е в размер на 2 811.00 лева.

10. ПИ с идентификатор 77181.14.242, в местността „Козлука“, в землището на гр.Харманли, НТП: За земеделски труд и отдих, площ 1145кв.м., собственост на наследниците на Иван Димов Иванов. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е  в размер на 804.00 лева.

11. ПИ с идентификатор 77181.14.551, в местността „Козлука“, в землището на гр.Харманли, НТП: друг вид нива, площ 2039кв.м., собственост на наследниците на Христо Костадинов Грозев. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е в размер на 1 433.00 лева.

12. ПИ с идентификатор 77181.14.570, в местността „Чортлене“, в землището на гр.Харманли, НТП: друг вид нива, площ 4853кв.м., собственост на наследниците на Георги Стратиев Стратиев. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е в размер на 3 410.00 лева.

13. ПИ с идентификатор 77181.14.573, в местността „Чортлене“, в землището на гр.Харманли, НТП: друг вид нива, площ 289в.м., собственост на наследниците на Димитър Павлов Начев. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е в размер на 203.00 лева.

14. ПИ с идентификатор 77181.14.726, в местността „Козлука“, в землището на гр.Харманли, НТП: За земеделски труд и отдих, площ 1665кв.м., собственост на наследниците на Хараламби Христов Митрев. Съгласно изготвена експертна пазарна оценка, равностойното парично обезщетение за имота е в размер на 1 170.00 лева.

            Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Община Харманли, както и да се постави на определените места в сградата на Община Харманли.

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли