Информационен бюлетин вижте всички  

О Б Я В Л Е Н И Е

425

Община Харманли, на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД-02-15-34 от25.04.2016 год. на МРРБ се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект “Междусистемна въздушна линия ВЛ 400кV п/ст „Марица изток“/Република България/- п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция, до българо-гръцката граница с координати N 41016I54II/Е 25031I58II за участъка от трасето, преминаващо през землищата на с.Поляново, община Харманли, с.Родопи и с.Подкрепа, община Хасково, област Хасково; с.Чилик, с.Невестино, с.Калинка, с.Царевец, с.Зелениково, с.Срединка, с.Енчец, с.Крайно село, с.Брош, с.Прилепци, с.Резбарци, с.Петлино с.Опълченско, с.Македонци, с.Пепелище и с.Дъждино, община Кърджали и с.Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали.