Информационен бюлетин вижте всички  

Изтичат сроковете за плащане на първата вноска на имуществените данъци и такси

322

Петък - 30 юни 2017г  е последния ден за плащане на първата вноска на местните данъци и такси за текущата година  .

Всички собственици  на имоти и моторни превозни средства са  задължени  да платят  първата вноска в случай , че не са платили годишните размери на налозите . След тази дата неплатените задължения се събират с лихви за просрочие .

       Плащания  се извършват в  брой или посредством  терминални устройства  ПОС на касите на Дирекция  „Местни данъци и такси „ – община Харманли или по банков път .  Напомняме , че от началото на годината всички  банкови плащания  по местни данъци и такси  се извършват по сметка  на община Харманли , открита в Уникредит Булбанк АД  –  Харманли .