Информационен бюлетин вижте всички  

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПУО

451

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПУО

ПО ИНСТИТУЦИИ И ПО КОМПОНЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛИ ЗА 2018г. ,ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПО СТАНДАРТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

 

Формули по дейности за разпределение на средствата получени от държавния бюджет по стандарти и нормативи за финансиране на делегираната от държавата дейност за функция „Образование”, включваща издръжката на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в училищата и детските градини  в Община Харманли за 2018 година, утвърдени със Заповед  № РД-54 от 15.01.2018 година на Кмета на община Харманли.

 

 

Дейност 311 - Детски градини

 

СФ = СИ х Би + СЯЦГ в ДГ х Бцг +СДЯГ х Бд1+ СД 2-4 х Бд2+СДПГ х Бд3 + Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи + Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете на ресурсно подпомагане.

 

където:

СФ – средства по формула

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

СИ - стандарт за институция;

Би – брой институции;

СЯЦГ в ДГ - стандарт за яслена и целодневна група в детска градина;

Бцг – брой целодневни групи;

СДЯГ – стандарт за дете в яслена група;

Бд1 – брой деца в яслени групи към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО;

СД 2-4 – стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневни групи

Бд2 – брой деца на 2-4 годишна възраст в целодневни групи към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО;

СДПГ – стандарт за дете 5-6 годишна възраст в целодневни групи;

Бд3 – брой деца на 5-6 годишна възраст в целодневни групи към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО.

 

 

НОРМАТИВИ

1.Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи по брой деца към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО;

2.Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете на ресурсно подпомагане по броя на децата към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО.

 

Дейност 318  -  Подготвителна група в училище

СФ = СППГ х Бпг + СДППД х Бд4 + СЯЦГ в ДГ х Бцг + СДПГ х Бд5 + Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи

 

където:

СФ – средства по формула

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

СППГ - стандарт за подготвителна полудневна група;

Бпг – брой полудневни групи в училище;

СДППГ - стандарт за дете 5-6 годишна възраст в полудневна група;

Бд4 – брой деца на 5 г. и 6 г. към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО;

СЯЦГ в ДГ - стандарт за яслена и целодневна група в детска градина;

Бцг – брой целодневни групи;

СДПГ – стандарт за дете 5-6 годишна възраст в целодневни групи към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО;

Бд5 – брой деца на 5-6 годишна възраст в целодневни групи към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО.

 

 

НОРМАТИВИ

 

1.Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи по броя на децата към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО;

 

Дейност 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии

СФ= СИ х Би +СПну х Бп +85% х СУП х Бу + СУСФО х Бу1 + ДСМБ х Бу + Норматив за група за целодневна организацияг х Бг + Норматив за ученик в група х Бу2 + Норматив за стипендии + Норматив за подпомагане храненето на учениците от І-ІV клас + 1% х Р + 4,800% х ДОТеч.Г + 3,000% х ДОТв.Г + 3,733% х ДРП + 1,595% х ДУ300 + 0,715% х ДОе + 0,098% х ДМУ100 + 0,039% х ДООЦ + 0,020% х ДГЕО

 

където:

СФ – средства по формула

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

СИ - стандарт за институция;

Би – брой институции;

СПну – стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионални гимназии;

Бп – брой паралелки;

СУП – стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионални гимназии;

Бу – брой ученици, дневна форма на обучение, към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО;

СУСФО – стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение;

Бу1 – брой ученици в самостоятелна форма на обучение;

ДСМБ –допълващ стандарт за материална база;

Бу – брой ученици, дневна форма на обучение, към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ

 

Р – резерв за нерегулярни разходи;

ДОТеч.Г – добавка отопление на течно гориво;

ДОТв.Г – добавка за отопление на твърдо гориво;

ДРП – добавка разгъната площ на 1 ученик;

ДУ300 – добавка училища в общинския център, които имат от 200 до 300 ученика;

ДОе – добавка за отопление с екологично гориво;

ДМУ100 – добавка за малко училище до 100 ученика;

ДООЦ – добавка за отдалеченост от общинския център;

ДГЕО – добавка за гимназиален етап на обучение.

 

НОРМАТИВИ

 

1.Норматив за подпомагане храненето на учениците от І-ІV клас по броя на учениците към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО;

2.Норматив за стипендии

3.Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І до VІІ клас за група;

4.Бг – брой групи на ЦО;

5. Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І до VІІ клас за ученик в група;

6.Бу2 – брой ученици в ЦО към към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО.

 

 

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

 

СФ =  Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за ученик на ресурсно подпомагане х Бупо + Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за ученик на ресурсно подпомагане х Бдпо + Норматив за ученик на ресурсно подпомагане по броя на учениците х Бурп

 

където:

СФ – средства по формула

 

НОРМАТИВИ

 

1.Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за ученик на ресурсно подпомагане по броя на учениците;

2.Норматив за ученик на ресурсно подпомагане по броя на учениците;

3.Бупо – брой ученици приобщаващо образование към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО;

4.Бдпо – брой деца приобщаващо образование към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО;

5.Бурп – брой ученици на ресурсно подпомагане към 01.01.2018 г., съгласно НЕИСПУО.

 

 

Дейност 389 – Други дейности по образованието

 

СФ = ДСПА х Ба

където:

СФ – средства по формула

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

ДСПА – допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя и местата на автобусите;

Ба – брой автобуси в зависимост от местата.

 

Бюджетът на училищата, прилагащи система на делегиран бюджет се формира :

1.преходен остатък от 2017 г.(в т.ч.целевите средства)

2.средства по формули;

3.собствени приходи.

 

 

 

 

 

 

Стойностни показатели на БЮДЖЕТ 2018г. по формула за разпределение на средствата между училища и детски градини за делегираните от държавата дейности за образование,преходните остатъци  и собствените приходи на училищата в лева

СУ "Неофит Рилски” гр. Харманли

1 351 293

ОУ „Иван Вазов“ гр.Харманли

1 093 023

НУ „Алеко Константинов“ гр.Харманли

719 543

НУ "Отец Пайсий"  гр. Харманли

639 172

ОУ "ХристоБотев"  с. Българин

366 839

ОУ "ИванВазов"  с. Славяново

330 052

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"  с. Иваново

378 669

ОУ "ХристоБотев" с. Бисер

244 946

Отдел „Образование” - Детски градини

1 412 278

Всичко:

6 535 815