Информационен бюлетин

Покана за извънредно заседание на ОбС - Харманли на 14.08.2017 г. /понеделник/

71

П О К А Н А На основание чл.23, ал. 4, т.1, чл. 45, ал.7 от ЗМСМА и чл.56, ал.2  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,     СВИКВАМ Извънредно…

Обява

125

Община гр. Харманли, област  Хасково, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените…

Обявление

101

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ  ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ съобщава, че със Заповед № РД-767 / 27.07.2017 г. на И.Д.Кмета на община Харманли е одобрено Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ…

Обявление във връзка с § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61, ал.3 от АПК по повод съобщение изх. № ОХ-16-22-/1/ от 20.06.2017 г.

91

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ, Област Хасково, на основание § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 3 и чл. 131, ал.2, т.4  от ЗУТ,  съобщава на собствениците на ПИ 77181.14.104, 77181.14.215, 77181.14.216, 77181.14.218, 77181.14.219, 77181.14.220, 77181.14.221, 77181.14.223, 77181.14.236,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

187

Изх.№ОХ-04-93/26.06.2017 г   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ Съгласно чл.62а ал. от Закона за водите            Община Харманли, на основание чл.62а ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т. и чл.52 ал.1 т.3 от Закона за водите,…

Изтичат сроковете за плащане на първата вноска на имуществените данъци и такси

97

Петък - 30 юни 2017г  е последния ден за плащане на първата вноска на местните данъци и такси за текущата година  . Всички собственици  на имоти и моторни превозни средства са  задължени  да платят  първата вноска…