Информационен бюлетин

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2017 г.

113

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ   на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПУО

192

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПУО ПО ИНСТИТУЦИИ И ПО КОМПОНЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛИ ЗА 2018г. ,ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПО СТАНДАРТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ…

О Б Я В А на офис за водене на военен отчет на община Харманли

194

Уведомяваме ви, че започна  набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка…

Съобщение на Община Харманли

259

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на Община Харманли за изграждане и експлоатация на „Регионално…

О Б Я В Л Е Н И Е

238

Община Харманли, на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД-02-15-34 от25.04.2016 год. на МРРБ се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект “Междусистемна…

СЪОБЩЕНИЕ на вниманието на спортните организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност на територията на Община Харманли

304

Във връзка с приключването на финансовата 2017 г., Община Харманли напомня на спортните клубове, получили финансово подпомагане през 2017 г., че в срок до 31 януари 2018 г. е необходимо да представят отчетни документи за изразходваните…