Информационен бюлетин

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

23

Изх.№ОХ-04-93/26.06.2017 г   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ Съгласно чл.62а ал. от Закона за водите            Община Харманли, на основание чл.62а ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т. и чл.52 ал.1 т.3 от Закона за водите,…

Изтичат сроковете за плащане на първата вноска на имуществените данъци и такси

16

Петък - 30 юни 2017г  е последния ден за плащане на първата вноска на местните данъци и такси за текущата година  . Всички собственици  на имоти и моторни превозни средства са  задължени  да платят  първата вноска…

Покана за обществено обсъждане

110

Уведомяваме всички заинтересовани, че на 16.06.2017 г. от 14:30 часа в сградата на Община Харманли, пл.Възраждане № 1, конферентна зала етаж 4, ще се проведе обществено обсъждане на Горскостопански план за горските територии -  общинска…

Обявление

148

На основание чл.129, ал.2 и ал.5 от ЗУТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ съобщава, чс със Заповед № РД-487/29.05.2017 г. на Кмета на община Харманли е одобрено Изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 016102, местност "Юреня"…

Последен ден за плащане на местните данъци и такси с отстъпка .

153

02 май 2017г е последния ден за плащане на местните налози с отстъпка .                 По закон крайния срок за плащане е 30 април 2017г  , но в случаите когато крайния срок изтича в неприсъствен …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

64

Община Харманли, на основание чл.62а ал.1, във връзка с чл.52 ал.1 т.3 от Закона за водите, обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен…