Информационен бюлетин

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

54

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   1. За набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи…

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г.

63

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г.…

СЪОБЩЕНИЕ

156

СЪОБЩЕНИЕ на вниманието на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност на територията на Община Харманли     Във връзка…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2019 г.

311

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,…