Информационен бюлетин

О Б Я В Л Е Н И Е

19

Община Харманли, на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД-02-15-34 от25.04.2016 год. на МРРБ се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект “Междусистемна…

СЪОБЩЕНИЕ на вниманието на спортните организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност на територията на Община Харманли

61

Във връзка с приключването на финансовата 2017 г., Община Харманли напомня на спортните клубове, получили финансово подпомагане през 2017 г., че в срок до 31 януари 2018 г. е необходимо да представят отчетни документи за изразходваните…

Започна плащането на новите данъци за 2018. Размерите остават същите .

68

      От днес – 03 януари 2018г Община Харманли стартира кампанията по събиране на новите данъци за 2018г с прием на плащания на данък върху превозните средства .         Размерите на данъка върху превозните…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2018 г.

139

  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,…

ОБЯВЛЕНИЕ

86

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план  (ПП) за изграждане на оптично кабелно захранване на базова станция на ВИВАКОМ PD 2220 в ПИ 092004, местност „Боялъка“…