Информационен бюлетин

Наближават крайните срокове за плащане на последните вноски на всички местни данъци и такси .

16

Вторник - 31 октомври  2017г е последния ден в който всички собственици на имоти и моторни превозни средства следва да платят  втората – последна вноска  на местните си налози . Същия е и срока в който всички физически…

ОБЯВЛЕНИЕ

238

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ  съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 000323, 000324, 000327, 000350, 036001, 036002, 037002, 172011 и 175001 в  землището на с. Рогозиново, че е изработен проект за ПУП - План…

ОБЯВЛЕНИЕ

134

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ  съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 000682, 000692, 000693, 000700, 000737  и 283001  в  землището на с. Доситеево, че е изработен проект за ПУП - План за застрояване,…

ОБЯВЛЕНИЕ

144

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ  съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 000049, 000051 и 000057  в  землището на с. Преславец, че е изработен проект за ПУП - Парцеларен план за  обект:…

Покана за извънредно заседание на ОбС - Харманли на 14.08.2017 г. /понеделник/

211

П О К А Н А На основание чл.23, ал. 4, т.1, чл. 45, ал.7 от ЗМСМА и чл.56, ал.2  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,     СВИКВАМ Извънредно…

Обява

240

Община гр. Харманли, област  Хасково, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените…

Обявление

159

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ  ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ съобщава, че със Заповед № РД-767 / 27.07.2017 г. на И.Д.Кмета на община Харманли е одобрено Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ…

Обявление във връзка с § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61, ал.3 от АПК по повод съобщение изх. № ОХ-16-22-/1/ от 20.06.2017 г.

130

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ, Област Хасково, на основание § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 3 и чл. 131, ал.2, т.4  от ЗУТ,  съобщава на собствениците на ПИ 77181.14.104, 77181.14.215, 77181.14.216, 77181.14.218, 77181.14.219, 77181.14.220, 77181.14.221, 77181.14.223, 77181.14.236,…