Икономика

Стопанството на община Харманли се характеризира с ясна изразена аграрно – промишлена структура, в която превес имат селскостопанските дейности растениевъдство и животновъдство. През последните години значителни темпове на растеж има в редица промишлени сектори като хранително – вкусова, шивашка, мебелна и обувна промишленост, строителство и производство на строителни материали. С традиции в местната икономика е сектора на електропромишлеността. В сектор растениевъдството относително най- голям дял заемат зеленчукопроизводство, тютюнопроизводство, отглеждането на бостани, зърнено – хлебни и технически култури. Животновъдството в региона е представено предимно чрез млекопроизводство и месопроизводство в секторите биволовъдство, говедовъдство и свиневъдство. Търговската дейност в общината се предопределя от нейното геостратегически положение и преминаването през територията й на редица важни и структуроопределящи национални и международни транспортни коридори. Поради тази причина най- силно са развити търговията с горива и петролни продукти, храни и дрехи, и в последните години поради близостта на общината до националната граница - търговия с автомобили. Услугите в община Харманли се характеризират със сравнително добро равнище на развитие. С най– голям дял са банковият и застрахователен сектор, след това информационните и комуникационните услуги, а най – слабо в общината са представени консултантските и бизнес услугите. С голям, но недобре развит потенциал в региона на община Харманли, е културният, селският и еко туризъм.