Харта на клиента на Община Харманли

Харта на клиента на Община Харманли

Съдържание:

 • Политиказа управление на Община Харманли
 • Мисияи цели на Община Харманли
 • Стандартиза обслужване на потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Харманли
 • Ръководството, в лицето на Кмета на Община Харманли, официално декларира

ПОЛИТИКАТА ЗАУПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

като се ангажира да работи за:

Задоволяване на потребностите на гражданите и юридическите лица натериторията на община Харманли чрез устойчив икономически растеж, повишаване наконкурентноспособността на общинската икономика, подобряване качеството наадминистративните услуги и качеството на живот на населението в условията напрозрачност, законосъобразност, ефективност и ефикасност в действията насвободна от корупция администрация и в съответствие с изискванията занепрекъснато подобряване на свързаните с околната среда обстоятелства и запредотвратяване на замърсяванията в Общината, осигуряване и поддържане наздравословни и безопасни условия на труд и минимизиране на рисковете зачовешкото здраве за всички работещи от и за името на Община Харманли

Политиката по управление на Община Харманли е резултат от ангажимента наобщинското ръководство за минимизиране на замърсяванията и вредните въздействиявърху околната среда и свеждане до минимални граници рисковете за здравето и безопасността на персонала при непрекъснато усъвършенстване на Интегрираната система за управление и в съответствие с действащото законодателство.

МИСИЯ

Мисията на Община Харманли е да обслужва обществения интерес ефективно иефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минималенразход на финансови и човешки ресурси.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 1. Осъществяване на законосъобразно местно самоуправление в условията напрозрачност, ефективност и ефикасност при административното обслужване.
 2. Оптимизиране на общинското предлагане и оказване на публични услуги.
 3. Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване наинформация относно видовете административни услуги, при регистриранезаявленията за услуги, при получаване на справки за текущото състояние напреписките, при получаване на информация за сроковете.
 4. Повишаване на качеството на работата по административното обслужванена Община Харманли
 5. Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителят отадминистрацията, реално работещ върху предоставянето на услугата, предвид ограничаване възможностите за корупция.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ:

 1. Оптимизиране на процедурите по предоставяне на услуги;
 2. Намаляване размерът на разходите /изразено в пари и време/, необходимиза извършването на административните услуги от общинска администрация;
 3. Елиминиране възможните корупционни практики;
 4. Създаване на добронамерена, делова обстановка за потребителите наадминистративни услуги, предоставяни от Харманли
 5. Осъществяването на контрол върху дейността на служителите в общинскаадминистрация, работещи по предоставянето на административните услуги.

Стандарти за обслужване на потребителите на административни услуги, предоставяни от община Харманли

 

СТАНДАРТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Отношение

 1. Ние се ангажираме да имамевежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител наадминистративни услуги, предоставяни от Община Харманли
 2. Ние се ангажираме даизслушаме Вашите молби и сигнали.
 3. Ние се ангажираме да сеотнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми.
 4. Ние се ангажираме, приналичие на нормативни препятствия да търсим алтернативно решение навсеки Ваш проблем, свързан с предоставяните от Община Харманлиадминистративни услуги.
 5. Ние се ангажираме да спазвамеконфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки единпотребител на административни услуги, предоставяни от ОбщинаХарманли
 6. Ние се ангажираме да сеотнасяме с професионализъм, като не проявяваме субективно отношение испазваме принципите за равнопоставеност.

Информация

 1. Ние се ангажираме да Випредоставяме необходимата информация за предлаганите от Община Харманлиадминистративни услуги в пълен обем и по достъпен за Вас начин.
 2. Ако Вашите въпроси не са откомпетентността на Община Харманли, ние се ангажираме да Ви насочим към съответнотозвено или институция, които могат да Ви отговорят.
 3. Всеки може да получиинформация относно предоставяните от община Харманли  услуги от:
 • Страницата на Община Харманли в интернет: www.harmanli.bg.
 • Информационните табла: във фоайето на общината;


Ние се ангажираме да вземем подвнимание всяко Ваше предложение за допълнение и/или изменение в предоставяната информация, което Вие стеотбелязали в:

 • писмен сигнал, подаден в кутиите във фоайето на Информационенцентър

Равнопоставеност

Ние се ангажираме да предоставим еднакъв достъп доуслугите ни и равнопоставено отношение към всеки, който търси административнауслуга, независимо от социално положение, образование, пол, възраст,етническа принадлежност или религиозни убеждения.

Прозрачност

 1. Ние се ангажираме даосигуряваме прозрачна процедура за приемане, обработване и докладване намолби, предложения, сигнали и жалби на граждани.
 2. Ние се ангажираме дапредоставим ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, обясненияи образци, удовлетворяващи потребностите на гражданите, търсещиадминистративна услуга.
 3. Вие винаги ще бъдетеуведомявани за името на служителя, с когото разговаряте по телефона илив Центъра за информация и услуги.
 4. Ние се ангажираме да Виинформираме за всеки възможен вариант за решаването на Вашия проблем,като Ви запознаем подробно с предимствата и недостатъците на всекивариант.
 5. Ние се ангажираме да извършимпроверка, при оплаквания относно извършването на административни услуги,както и да Ви информираме за резултатите от нея.

Спазванена сроковете

 1. Ние се ангажираме да Випредоставим необходимата информация още при първия установен контакт снас.
 2. Ние се ангажираме даосъществим исканата административна услуга в законоопределените срокове.

Обратнавръзка и комуникация

 1. Ние се ангажираме активно датърсим Вашите предложения,мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които можете дададете, като използвате:
 2. Ние се ангажираме даанализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и дапредприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите наОбщина Харманли
 3. Ние се ангажираме даотговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма молба и/или жалбаот Вас по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването/освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка/.

Отговорност

 1. Ние се ангажираме даизмерваме удовлетвореността на потребителите на административни услугиот нашата дейност и да предприемаме необходимите действия заповишаването й.
 2. Ние се ангажираме даизвършваме административните услуги съобразно законите и да носимотговорност за качественото и срочното им изпълнение.

 

Уважаеми съграждани,

Всеки потребител на административни услуги, предоставяни от Община Харманлиможе да изрази своето мнение, предложение, жалба за неизпълнение на стандартитеот нашите служители.

На всички писмено подадени молби и жалби общинска администрация отговаряписмено в 7-дневен срок от получаването на молбата/жалбата. В случаите, когатое необходима проверка, срокът на отговор е 1-месец.

/Забележка: На анонимно подадени жалби и молби небихме могли да отговорим./

Подадените сигнали и предложения чрез:

 • Анкетната-карта;
 • предложенияи забележки от гражданите,

относно административнотообслужване в Община Харманли се обобщават и се докладват всеки месец на Кметана Община Харманли, като се представят и конкретни предложения за приемането иприлагането на предложенията, получени от Вас.