Характеристика на населението на Община Харманли

Анализът на числеността, структурата и динамиката на населението като фактор за развитие на община Харманли е направен по данни за периода 2001 – 2003 година. Изследвани са основни показатели като: брой и гъстота на населението; брой и динамика на населението по населени места в общината; структура на населението на възрастови групи; структура на населението на пол; живородени, умрели и естествен прираст на населението; механичен прираст на населението; сключени бракове и бракоразводи и др.
Гъстотата на населението представлява показател за средния брой хора населяващи единица територия /в случая 1 км./ и характеризира териториалната осигуреност на населението на общината като фактор за развитие на общината. Естествения прираст на населението за конкретна година е разликата между новородените бебета и починалите хора на територията на общината за същата година и е показателен за наличието или липсата на тенденция на застаряване на населението. Механичният прираст на население от своя страна представлява разликата между броя на заселилите се и броя на изселилите се хора от дадена община, и неговите стойности зависят основно от социално – икономическото състояние и перспективи на общината. Динамиката на населението е кумулативен показател и се определя като сума от естествения и механичния прираст на населението на общината за даден период от време.
По официални статистически данни за 2003 год. населението на община Харманли е 26712 души, от които 13077 мъже и 13635 жени. Общината е пета по заемана територия в рамките на областта и трета по брой на населението след общините Хасково (98.4 хил. души) и Димитровград (61.9 хил.души). Населението на общината представлява 9.89% от населението на Хасковска област, 1.38% от Южен централен район за планиране и 0.34% от населението на Република България.
Гъстотата на населението на община Харманли е 38 души на кв.км. и е близо два пъти по малка от средната за страната (70 души на кв.км.) и средната за Южен централен регион (71 души на кв.км) и с близо 10 души на кв.км. по – малка от следната за областта - 49 души на кв.км. /виж Таблица 5/.

Таблица 5. Гъстота на населението към 31.12.2003 год.

 

Райони, области и общини Площ в км2 Население Гъстота човек/км2
България 111 002 7 801 273 70
Южен централен 27 516 1 944 382 71
Хасково област 5 533 270 096 49
Димитровград 568 61 948 109
Ивайловград 814 7 629 9
Любимец 344 11 090 32
Маджарово 247 2 002 8
Минерални бани 215 6 741 31
Свиленград 700 25 238 36
Симеоновград 223 10 178 46
Стамболово 277 5 935 21
Тополовград 711 14 222 20
Харманли 695 26 712 38
Хасково 740 98 401 133

 

С най – малко площ на човек от населението разполагат община Хасково (със 7,5 дка на човек от населението), следвана от община Димитровград (с 9,2 дка/човек), а с най – много общините Ивайловград и Маджарово, респективно с 106,7 и 123,5 дка/човек. Един човек от община Харманли разполага със средно 26 дка площ. Анализът на динамиката на населението в общината по населени места показва изразена отрицателна тенденция в намаляване на населението както за периода 2001 – 2002 год. /намаляване на населението с 208 души/, така и за периода 2002 – 2003 год. или намаление с 321 души. Близо 40% от тази тенденция за периода 2001 – 2002 год. се дължи на намаляване на населението на общинския център гр.Харманли, докато за периода 2002 – 2003 год. този процент е повече от два пъти по- голям и достига 88%. Населените маста с положителен прираст на населението за целия анализиран са с.Богомил, с.Върбово, с.Рогозиново и с.Шишманово. В общинският център гр.Харманли живеят повече от две трети от населението на общината или 72,3%, следван от с.Бисер с 3,44% от населението за 2003 год. и с.Славяново с 3,07%. Останалите населени места са с дял на населението под 1,5% от общото население на общината.

Таблица 6. Брой и динамика на населението по населени места в общината

 

Населено място

 
2001 2002 2003 2007 Изменение в броя
за 2002/2001
 
Изменение в броя
за 2003/2002
 
брой % брой % брой % брой %
с. Бисер 930 3,41% 911 3,37% 919 3,44% 839   -19 8
с. Богомил 28 0,10% 28 0,10% 29 0,11% 24   0 1
с. Болярски извор 297 1,09% 314 1,16% 313 1,17% 454   17 -1
с. Браница 239 0,88% 235 0,87% 228 0,85% 210   -4 -7
с. Българин 504 1,85% 486 1,80% 466 1,74% 378   -18 -20
с. Върбово 402 1,48% 405 1,50% 417 1,56% 432   3 12
с. Доситеево 375 1,38% 361 1,34% 357 1,34% 268   -14 -4
с. Дрипчево 84 0,31% 77 0,28% 79 0,30% 62   -7 2
с. Иваново 396 1,45% 395 1,46% 401 1,50% 340   -1 6
с. Изворово 373 1,37% 379 1,40% 367 1,37% 311   6 -12
с. Коларово 36 0,13% 36 0,13% 35 0,13% 28   0 -1
с. Лешниково 147 0,54% 146 0,54% 142 0,53% 96   -1 -4
с. Надежден 179 0,66% 176 0,65% 174 0,65% 282   -3 -2
с. Овчарово 274 1,01% 260 0,96% 252 0,94% 217   -14 -8
с. Орешец 382 1,40% 377 1,39% 372 1,39% 292   -5 -5
с. Остър камък 127 0,47% 121 0,45% 127 0,48% 105   -6 6
с. Поляново 390 1,43% 380 1,41% 384 1,44% 280   -10 4
с. Преславец 161 0,59% 157 0,58% 154 0,58% 248   -4 -3
с. Рогозиново 208 0,76% 208 0,77% 218 0,82% 158   0 10
с. Славяново 842 3,09% 816 3,02% 820 3,07% 817   -26 4
с. Смирненци 227 0,83% 206 0,76% 191 0,72% 181   -21 -15
гр. Харманли 19 768 72,57% 19 685 72,82% 19 402 72,63% 22597   -83 -283
с. Черепово 278 1,02% 275 1,02% 262 0,98% 271   -3 -13
с. Черна могила 172 0,63% 170 0,63% 172 0,64% 142   -2 2
с. Шишманово 422 1,55% 429 1,59% 431 1,61% 873   7 2
Община Харманли 27 241 100% 27 033 100,00% 26 712 100,00%     -208 -321

 

Представените в Таблица 6 данни за броя, структурата и динамиката на населението на община Харманли по населени места показват една основна характеристика на демографската структура на общината, а именно че е налице силна концентрация на населението в общинския център гр. Харманли и все още непреодоляна тенденция към обезлюдяване на периферията на общината. Този проблем е един от основните социално – демографски въпроси отчетени в действащата към момента стратегия за развитие на община Харманли, и който към момента все още не е решен. Единственият начин за решаване на проблема е прилагане на политика към стимулиране на развитие на частния бизнес в съответните населени места чрез различни данъчни и административни облекчения. Освен това през 2007 год. стартират два следприсъединителни европейски фонда, чиито финансов ресурс общината и бизнеса в региона могат да използва за повишаване на заетостта и качеството на живот в периферията на общината. Това са Европейският социален фонд и Европейският фонд за регионално развитие. Подробна информация за целите и приоритетите на двата фонда е изложена в частта “Финансови източници при изпълнение на Общинския план за развитие”. В Таблица 7 и на Графика 3 са представени числеността и структурата на населението по пол и възраст на община Харманли и всички останали общини в рамките на област Хасково. Направено е и сравнение със средната структура на населението за страната и Южен централен район по същите показатели.

Таблица 7. Разпределение на населението по район, пол и възраст

 

Райони за планиране, области и общини Общо
 
Мъже
 
Жени
 
Под трудоспособна възраст Трудоспособни
 
Над трудоспособна възраст
България 7 801 273 3 790 840 4 010 433 1 209 566 4 746 532 1 845 175
Южен централен 1 944 382 947 264 997 118 308 944 1 181 847 453 591
Хасково област 270 096 131 626 138 470 41 522 158 718 69 856
Димитровград 61 948 30 105 31 843 8 687 36 423 16 838
Ивайловград 7 629 3 797 3 832 1 091 4 313 2 225
Любимец 11 090 5 493 5 597 1 725 5 725 3 640
Маджарово 2 002 980 1 022 251 944 807
Минерални бани 6 741 3 296 3 445 963 3 887 1 891
Свиленград 25 238 12 479 12 759 3 856 14 959 6 423
Симеоновград 10 178 4 952 5 226 1 875 5 496 2 807
Стамболово 5 935 2 947 2 988 940 3 164 1 831
Тополовград 14 222 7 134 7 088 1 909 7 054 5 259
Харманли 26 712 13 077 13 635 4 275 15 077 7 360
Хасково 98 401 47 366 51 035 15 950 61 676 20 775
Структура на населението по пол и възраст/%/
България 100,00% 48,59% 51,41% 15,50% 60,84% 23,65%
Южен централен 100,00% 48,72% 51,28% 15,89% 60,78% 23,33%
Хасково област 100,00% 48,73% 51,27% 15,37% 58,76% 25,86%
Димитровград 100,00% 48,60% 51,40% 14,02% 58,80% 27,18%
Ивайловград 100,00% 49,77% 50,23% 14,30% 56,53% 29,17%
Любимец 100,00% 49,53% 50,47% 15,55% 51,62% 32,82%
Маджарово 100,00% 48,95% 51,05% 12,54% 47,15% 40,31%
Минерални бани 100,00% 48,89% 51,11% 14,29% 57,66% 28,05%
Свиленград 100,00% 49,45% 50,55% 15,28% 59,27% 25,45%
Симеоновград 100,00% 48,65% 51,35% 18,42% 54,00% 27,58%
Стамболово 100,00% 49,65% 50,35% 15,84% 53,31% 30,85%
Тополовград 100,00% 50,16% 49,84% 13,42% 49,60% 36,98%
Харманли 100,00% 48,96% 51,04% 16,00% 56,44% 27,55%
Хасково 100,00% 48,14% 51,86% 16,21% 62,68% 21,11%

 

Структурата на населението в община Харманли по основни възрастови групи е както следва - 16.0% от населението е под трудоспособна възраст /или от 0 до 15 години/, 56.44% в трудоспособна възраст /от 16 до 60 год. за жените и 63 год. за мъжете/ и в над трудоспособна възраст респективно – 27.55%. Делът на населението в над трудоспособна възраст в общината е над средния за областта с почти 2%. Над средния за областта е и делът на населението в под трудоспособна възраст. Именно тази част от населението представлява трудовия потенциал на всяка община. Най- благоприятна възрастова структура на населението има община Хасково във всяко едно отношение. Делът на възрастните хора, които не работят и съответно се генерират доходи е най – нисък (21,11%), процента на населението в и под трудоспособна възраст е най – висок за областта – съответно 16,21% и 62,68%. Най – негативна възрастова структура на населението има община Маджарово, където делът на възрастните хора е над 40%, а останалите две категории са доста под средните за областта. Тенденциите във възрастовата структура на населението отразява до голяма степен икономическото състояние и перспективи за развитие на населението. По- добрата среда и стандарт на живот допринасят за увеличаване на раждаемостта и подобряване на възрастовата структура на населението. Това са основни въпроси, чието решаване трябва да бъде приоритет и цел за всяка община.

 

Графика 3. Разпределение на населението по възраст

Данни за раждаемостта, смъртността и естествения прираст на населението в община Харманли, останалите общини в областта и страната са представени в Таблица 8.

 

Таблица 8. Естествен прираст на населението по общини към 31.12.2003 год.

Райони за планиране,
области и общини
Живородени Умрели Естествен прираст Ест.прираст /
брой
Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
България 67 359 34 670 32 689 111 927 59 992 51 935 -44 568 -25 322 -19 246 -0,57%
Южен централен 16 647 8 548 8 099 26 198 14 064 12 134 -9 551 -5 516 -4 035 -0,49%
Хасково област 2 105 1 059 1 046 3 893 2 086 1 807 -1 788 -1 027 -761 -0,66%
Димитровград 428 227 201 916 505 411 -488 -278 -210 -0,79%
Ивайловград 48 28 20 108 63 45 -60 -35 -25 -0,79%
Любимец 97 48 49 203 98 105 -106 -50 -56 -0,96%
Маджарово 14 7 7 29 17 12 -15 -10 -5 -0,75%
Минерални бани 53 28 25 101 57 44 -48 -29 -19 -0,71%
Свиленград 179 91 88 305 153 152 -126 -62 -64 -0,50%
Симеоновград 89 43 46 159 86 73 -70 -43 -27 -0,69%
Стамболово 57 25 32 92 50 42 -35 -25 -10 -0,59%
Тополовград 95 46 49 303 166 137 -208 -120 -88 -1,46%
Харманли 211 99 112 443 255 188 -232 -156 -76 -0,87%
Хасково 834 417 417 1 234 636 598 -400 -219 -181 -0,41%

Отрицателните стойности на естествения прираст на населението в общините от област Хасково е показателна за една основна негативна тенденция (въпреки, че е все още слабо изразена) а именно тенденция на застаряване на населението. Най – силно изразена и тази тенденция в община Тополовград, а най – слабо в община Хасково. Сравнителни данни за механичният прираст на населението за 2003 год. /в т.ч. и по пол/ в община Харманли, както и останалите общини в областта са представени в следващата Таблица 9:

Таблица 9. Механичен прираст на населението по общини към 31.12.2003 год.

 

Райони за планиране,
области и общини
Заселени Изселени Механичен прираст
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
България 152269 71321 80948 152269 71321 80948 0 0 0
Южен централен 35732 16607 19125 38712 18162 20550 -2980 -1555 -1425
Хасково област 6014 2891 3123 6578 3105 3473 -564 -214 -350
Димитровград 1356 674 682 1852 905 947 -496 -231 -265
Ивайловград 148 75 73 207 98 109 -59 -23 -36
Любимец 230 115 115 257 118 139 -27 -3 -24
Маджарово 44 24 20 71 34 37 -27 -10 -17
Минерални бани 247 112 135 101 44 57 146 68 78
Свиленград 462 212 250 489 245 244 -27 -33 6
Симеоновград 292 148 144 248 115 133 44 33 11
Стамболово 212 113 99 114 44 70 98 69 29
Тополовград 303 144 159 428 199 229 -125 -55 -70
Харманли 556 258 298 645 281 364 -89 -23 -66
Хасково 2164 1016 1148 2166 1022 1144 -2 -6 4